เยาวชน OTOP เปิด ” สุข คอฟฟี่ ” ชูท่องเที่ยวเมืองสามหมอก

99
ผู้ประกอบการเยาวชน OTOP คนรุ่นใหม่ จากกลุ่มกาแฟขี้ชะมดบ้านดง ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นการรวมตัวของเยาวชนบ้านดง ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟ ในรูปแบบกาแฟคั่ว และกาแฟคั่วบด จนได้รับรองคุณภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ ๕ ดาว และได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านกาแฟ ภายใต้ชื่อร้าน “สุข คอฟฟี่” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกาแฟคั่ว การแปรรูป และการจำหน่าย รวมทั้งเปิดศูนย์กลางประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับหมู่บ้านชุมชน และโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถีให้เป็นที่แพร่หลาย รวมทั้งต่อยอดการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ในการเพิ่มโอกาส และช่องทางการตลาด ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ในการให้บริการแก่ผู้สนใจ และกลุ่มลูกค้า ที่จะได้เรียนรู้ และสัมผัสงานบริการของศูนย์เรียนรู้ ทั้งด้านกาแฟ อาหาร ผักปลอดสาร และพืชผักตามฤดูกาล ภายใต้แนวคิดร้านปลอดพลาสติก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านกาแฟ ตามโครงการผู้ประกอบการ OTOP รายใหม่ (Start up) ณ “สุข คอฟฟี่” อำเภอแม่ลาน้อย โดยมีนายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ให้มีอาชีพ สร้างรายได้ ยกระดับความเป็นอยู่ของครัวเรือน และชุมชน ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากนายอำเภอแม่ลาน้อย ,ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน , เกษตรอำเภอ , สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ และส่วนราชการในอำเภอแม่ลาน้อย พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้งภาคเอกชน นำโดยคุณนันทิยา วงศ์วานิชย์ ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน 2019 และประธานกรรมการ บริษัท ยูนิทรัย จำกัด และคุณพยุศักดิ์ วงศ์วานิชย์ MD บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีแม่ฮ่องสอน (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นำทีมงานมิสแกรนด์ แม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม ได้แก่ น้องพลอย ศุภัสสร เล้าเศษการ มิสแกรนด์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2018 และน้องอุ้มบุญ กัญญาภัทร พงษ์สุภา มิสแกรนด์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2019 และประชาขนในพื้นที่