ศอ.บต. สนับสนุนโครงการ“สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 36 พร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

116

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ยังได้กล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการว่า รู้สึกดีใจที่โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เติบโตและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้น เยาวชนที่เข้าร่วมในโครงการนี้นอกจากจะได้เรียนรู้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมแล้ว ยังทำให้เกิดความเป็นพี่น้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถึงแม้จะอยู่กันคนละศาสนาก็ทำให้เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่อุปสรรคในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน สามารถสร้างความสมานฉันท์ ปรองดองให้เกิดขึ้นได้อย่างปกติสุข

ทั้งนี้​ พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ยังได้ร่วมรับมอบโล่เกียรติคุณ จากพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ในฐานะผู้สนับสนุนกิจกรรมโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ตั้งแต่รุ่นที่ 14 จนถึงรุ่นที่ 36 รวมเป็น 22 รุ่น อย่างต่อเนื่อง​

สำหรับการทำกิจกรรมของเยาวชนโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ จำนวน 320  ในระยะเวลา 1 เดือน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม  – 1 พฤศจิกายน 2562 เยาวชนจะได้ร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์มากมาย อาทิ การเข้าร่วมค่ายเยาวชนสมานฉันท์กรมการปกครอง ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร ศึกษาวิถีชุมชนต่างศาสนิกที่อยู่ร่วมกัน การเข้าร่วมชมการสาธิตการแห่เรือพระราชพิธีชลมารค ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศร่วมกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเขายายค่ายประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและค่ายและเข้าค่ายเรียนรู้ที่องค์การพิพิธภัณฑ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการสนับสนับจากหน่วยงานเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตามโครงการ“สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นโครงการที่มีมาอย่างต่อเนื่อง​ และได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน​ในการทำกิจกรรมต่างๆ​ เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวอุปถัมภ์ และชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรม ทำให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ตรง และมีความรู้ความเข้าใจบริบทของสังคมประเทศไทยมากยิ่งขึ้น จนนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวอุปถัมภ์และครอบครัวของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป