กรมที่ดินยุค Thailand 4.0 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

70

หลายๆ คน มีที่ดินของตัวเองและอยากรู้ว่าที่ดินของตัวเองราคาประเมินเท่าไร ต้องการดูภาพถ่ายทางอากาศของแปลงที่ดิน ต้องการทราบรายละเอียดต่างๆ ค่าใช้จ่าย เช่น ภาษี และราคาประเมิน เวลานี้กรมที่ดินได้พัฒนาระบบสารสนเทศต่างๆ ให้ทันสมัย รวดเร็ว ทันต่อสภาวการณ์ของโลกยุคดิจิทัล ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ กรมที่ดินได้พัฒนาแอพลิเคชั่นที่เรียกว่า “LandsMaps”

ระบบแอพลิเคชั่นและเว็บไซต์ LandsMaps นี้ได้เริ่มพัฒนาและเผยแพร่ใช้งานตั้งแต่ปี2553 ด้วยจำนวนรูปแปลงของโฉนดที่ดินเพียง 9.5 ล้านแปลง และในปี 2560 ได้เผยแพร่รูปแปลงโฉนดที่ดินทั่วประเทศกว่า 33 ล้านแปลง ซึ่งสามารถตรวจสอบตำแหน่งและภาพแปลงที่ดินได้ โดยในแอพพลิเคชั่น และเว็บไซต์ LandsMaps สามารถบอกรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้นๆ เช่น รายละเอียดเบื้องต้นของแปลงที่ดิน ราคาประเมินที่ดิน ค่าใช้จ่ายรังวัดที่ดิน คิดค่าใช้จ่าย ขาย ให้โอนมรดก เช่า จำนอง ค้นหาเส้นทาง คำนวณภาษีอากร และดูสภาพพื้นที่ด้วย Street View โดยประชาชนสามารถค้นหาแปลงที่ดินได้จากเลขโฉนดที่ดิน หรือสถานที่สำคัญที่ใกล้เคียงแปลงที่ดินได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น LandsMaps ทั้งในระบบ Androids และ IOS และ website : dolwms.dol.go.th

 

ระบบนี้มีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก ดูได้จากสถิติการใช้งานเฉลี่ยต่อวัน ย้อนหลัง 3 ปี (2560-2562) จำนวน 40,281 ครั้ง แยกเป็น แอพพลิเคชั่น LandsMaps จำนวน 11,845 ครั้ง และ ทางเว็บไซต์ 28,436 ครั้ง รวมเฉลี่ยต่อเดือน 1,208,430 ครั้ง ซึ่งถ้านับเฉพาะในปี 2562 (มกราคม – กันยายน) 8 เดือนของปีนี้ใช้งานเฉลี่ย จำนวน 48,635 ครั้ง แยกเป็น แอพพลิเคชั่น LandsMaps จำนวน 12,759 ครั้ง และ ทางเว็บไซต์ 35,876 ครั้ง รวมเฉลี่ยต่อเดือน 1,459,050 ครั้ง ทั้งนี้ จะพบว่า การเข้าใช้งานเฉลี่ยต่อวันสูงขึ้นทุกปี และในปีปัจจุบัน มีการใช้งานเฉลี่ยต่อวัน สูงกว่า ยอดเฉลี่ยของการใช้งานย้อนหลัง 3 ปี

ในปี 2563 กรมที่ดินมีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพให้แอปพลิเคชั่น Landsmaps สามารถรองรองการใช้งานจากประชาชนได้มากขึ้น เร็วขึ้น ข้อมูลมีความถูกต้อง แม่นตรงและทันสมัยมากขึ้น

ประชาชนที่สนใจลองดาวน์โหลดไปใช้กันดู แล้วจะรู้ว่าแอพดีๆ สะดวกสบายที่กรมที่ดินพัฒนาขึ้นมันดีอย่างไร ทั้งเข้าถึงง่าย ทันสมัย ถูกต้อง แม่นยำ โปร่งใส และลดภาระค่าใช้จ่ายได้