พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์​ พบปะ​ เยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 36 ในพิธีปฐมนิเทศ

33

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ รักษาการประธานองคมนตรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ได้กล่าวให้โอกาสกับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมว่า ขอต้อนรับเยาวชนทุกคนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งทุกคนที่เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนที่ประพฤติและปฏิบัติดี ที่ผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่ได้ให้โอกาส ขอให้ทุกคนได้ใช้โอกาสนั้นอย่างเต็มที่ และถูกต้อง หากมีเรื่องที่สงสัย หรือต้องการทำปรึกษา ให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ หรือรุ่นพี่ของเรา ซึ่งที่ผ่านมามีรุ่นพี่ของเราทำประโยชน์ให้กับสังคมมากมาย สิ่งเหล่านั้นสามารถแสดงออกได้ว่าเราเป็นเยาวชนของโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดินไทย

สำหรับในการดำเนินโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนกลาง​ ในการเตรียมความพร้อมและการส่งมอบเยาวชนก่อนการเดินทาง โดยมีเยาวชนทั้งศาสนาพุทธ อิสลาม และคริสต์  กว่า 320 คน  เข้าร่วมทำกิจกรรมและพร้อมใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง รวมระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม  – 1  พฤศจิกายน 2562 โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้แก่เยาวชนในการเตรียมตัวที่จะไปพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ มีศิษย์เก่ารุ่นพี่ที่มาให้ความรู้ เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติในการร่วมโครงการของแต่ละกิจกรรมอีกด้วย