กระทรวงมหาดไทยสั่งการเร่งด่วนช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

11

พลเอก อนุพงษ์เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยพิบัติน้้าท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ได้สร้างความเสียหายในพื้นที่ 29 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี แพร่ ล้าปาง น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร อุดรธานี หนองบัวล้าภู ยโสธร นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนคร อ้านาจเจริญ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ ขอนแก่น สุรินทร์ มหาสารคาม สระแก้ว ตราด กาฬสินธุ์ ระนอง และชุมพร

ส่งผลให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย การคมนาคมถูกตัดขาด น้้าท่วมในเขตพื้นที่ชุมชน ส่งผลกระทบทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม จึงได้มอบหมายให้นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้กรมการพัฒนาชุมชน ก้าหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยด่วน

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่า กรมฯ ได้ก้าหนดให้มีการส้ารวจพื้นที่ เก็บข้อมูลปัญหา  /ความต้องการของประชาชนให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยเฉพาะในส่วนภารกิจที่กรมฯ รับผิดชอบ และได้ก้าหนดแนวทางรวมทั้งงบประมาณส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู ภายหลังน้้าลด ซึ่งมีแนวทางในการด้าเนินการอย่างเร่งด่วน ดังนี้

  1. การสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพ ผ่านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีก้าหนดให้มีการพักช้าระหนี้ จ้านวน 6 เดือน ส้าหรับสมาชิกที่กู้ยืมเงิน ประเภทเงินทุนหมุนเวียน และฝึกอบรมให้ความรู้ พัฒนาทักษะ ในการประกอบอาชีพ โดยใช้เงินประเภทเงินอุดหนุน ก่อนการรวมกลุ่มกู้ยืมเงินกองทุน
  2. การสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP โดยส่งเสริมช่องทางการตลาด (โครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ / โครงการ OTOP Mobile /งาน OTOP ภูมิภาค / งาน OTOP CITY 2019 /งาน Moto GP 2019) ให้กับผู้ประสบอุทกภัยและที่ร่วมกันท้าสัมมาชีพ/สินค้า OTOP ในการจ้าหน่ายผลผลิตที่เหลืออยู่ และผลิตภัณฑ์ที่จัดท้าขึ้นใหม่ รวมถึงสนับสนุนงบประมาณแก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือครุภัณฑ์ ในการประกอบอาชีพของกลุ่ม ที่ช้ารุดสูญหายจากอุทกภัย และ/หรือเข้ารับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มประเภท Quadrant D