เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดโครงการเดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 7 เพื่อสันติสุขชายแดนใต้และรณรงค์การ ไม่สูบบุหรี่

73

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ได้เห็นบรรยากาศพี่น้องจากจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันกีฬาเดิน-วิ่ง เป็นกิจกรรมที่เกิดการขยายตัวมากในประเทศไทย เพราะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความแข็งแรงของสุขภาพร่างกาย วันนี้เป็นการตระหนักให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อร่างกายที่ดี เพื่อสันติภาพ เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักกัน และสื่อสารให้พี่น้องที่อยู่พื้นที่อื่นๆได้เห็นภาพอีกมิติหนึ่งในการมาเดินมาวิ่งร่วมกัน ขอขอบคุณที่ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดิน ต่อบ้านเมือง ขอให้สถาบันการศึกษาแห่งนี้เจริญรุ่งเรือง เป็นสถาบันที่สำคัญอยู่ควบคู่กับพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
    

ทั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อร่วมส่งเสริมการสร้างสันติภาพโลกตามที่สหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปีเป็นวันสันติภาพโลก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จึงจัดได้จัดงานเดิน-วิ่ง ทุกๆปี เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนรับรู้การสร้างสันติภาพโลกร่วมกัน ซึ่งการรวมตัวกันในวันนี้ถือเป็นการแสดงพลังเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่และส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตที่ดีต่อไป