นักวิ่งสายบุญ กว่า 5,257 คน ฝ่าสายฝน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้องฯ CDF Charity Run 2019

56

วันที่ 22 กันยายน 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิด และอัญเชิญถ้วยรางวัลฯ กิจกรรม เดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019)

โดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ เปิดเผยว่า “ท่ามกลางสายฝน สายหมอกที่หนาวเย็น แต่ยังมีสิ่งที่ลบเลือนความหนาวเย็นคือ ความอบอุ่น รอยยิ้มแห่งมิตรไมตรีของครอบครัวพัฒนาชุมชน นักวิ่ง นักท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากจังหวัดนครนายกและจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคีเครือข่าย รวมทั้งสิ้น 127 ราย อาทิ ธนาคารออมสิน การประปานครหลวงบริษัทไทยเบฟวอเรจ จำกัด (มหาชน) เครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP ตลอดจนจิตอาสาต่าง ๆ ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี”

ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชนจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019) ขึ้นเพื่อ
1)เป็นการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ
2)จัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ สําหรับใช้ในการจัดกิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัย

มีผู้รักสุขภาพ และใจบุญ ร่วมสมัครวิ่ง จำนวน 5,257 คน  แบ่งเป็น
ประเภท ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร จำนวน 393 ราย
ประเภท มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร จำนวน 1,294 ราย
ประเภทฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร จำนวน 2,769 ราย
ประเภท VIP จำนวน 801 ราย

และมีผู้สมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้ ด้วยการบริจาคเงิน บริจาคสิ่งของ อาหาร เครื่องดื่ม ดูแลนักวิ่ง ตลอดจนเป็นจิตอาสาในการร่วมแรง ร่วมใจขับเคลื่อนงาน โดยมุ่งหวังให้กิจกรรมลุล่วงไปด้วยดี ทำให้มียอดเงินบริจาค จำนวนมาก ถึง 572,680 บาท

สำหรับผลการแข่งขันกิจกรรมโครงการเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ มีผู้ชนะได้รับรางวัลประเภทถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Half Marathon 21 กิโลเมตร
ประเภทชาย ได้แก่คุณสมพงษ์ บรรดาศักดิ์
ประเภทหญิง ได้แก่คุณนารี ประดิษฐ์พงษ์