ธารน้ำใจหลั่งไหล สนับสนุนกิจกรรมกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ

40

วันนี้ 19 กันยายน 2562 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) มอบหมายให้ นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน (พช.) เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท จากนางนพวันต์ พานิชยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการ “เดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง” กองทุนพัฒนา เด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019) เพื่อเป็นการจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ การจัดกิจกรรมสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาสให้ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมตามวัย และ การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกอีกด้วย ซึ่งการจัดงานวิ่ง CDF Charity RUN 2019 กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 นี้