เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมกิจกรรมแสดงผลงานเยาวชนโขน ประจำปี 2562

86

ในการนี้ นางศศิเพ็ญ ละม้ายพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ในนามของคณะผู้จัดโครงการเยาวชนโขน จังหวัดปัตตานี ได้กล่าวการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ตามที่  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงห่วงใยศิลปวัฒนธรรมไทยในทุกด้าน โดยเฉพาะการแสดงโขน เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริดังกล่าวคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ วัฒนธรรม และกระทรวงวัฒนธรรมได้ประสานความร่วมมือ โดยมอบหมายให้จังหวัดปัตตานี จัดทำโครงการยาวชนโขนเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนงบประมาณ ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี บูรณการกับวิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง สถานศึกษาดำเนินการฝึกซ้อมและจัดการแสดงโขนให้แก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้ใส่ใจและรู้จักรักศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีและสมานฉันท์ของคนในชาติ โครงการยาวชนโขนจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2562 ได้กำหนดให้มีกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ คัดเลือกเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการเยาวชนโขน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม ชี.เอส. ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี การเข้าค่ายฝึกซ้อมโขน รวม 4 วัน มีนักเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 21 โรงเรียน รวม 100 คน