มหาดไทยปลื้ม ยอดขาย OTOP บนเครื่องบินกว่า 272 ล้าน

18

วันที่ 6 กันยายน 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนา OTOP ในยุคปัจจุบัน” โดยเน้นย้ำ ให้ตะหนักถึงสถานการณ์โอกาสและอุปสรรคในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะตลาดออนไลน์ และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ที่ดำเนินงานโดยไม่ได้แสวงหากำไร สามารถเข้ามาช่วยพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีได้ ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมฯ ครั้งนี้เป็นผู้ประกอบการตามโครงการ OTOP ขึ้นเครื่องบิน จำนวน 226 ราย จาก 66 จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร มีเนื้อหาวิชา การอบรมได้แก่ การเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้า บนเว็บไซต์ Amazon โดยธนาคารไทยพาณิชย์ การให้ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญากับสินค้า OTOP การตลาดออนไลน์ในยุคปัจจุบัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน และการประเมินผลโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบินเกิดขึ้นจากข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยให้มีการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (เล็ก ดี มีคุณภาพ) มีคุณภาพ มาตรฐานและมีบรรจุภัณฑ์เหมาะสม เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และยกระดับ BRAND OTOP สู่สากล พร้อมทั้งประสาน สายการบินเพื่อนำผลิตภัณฑ์ OTOP ขึ้นไปจำหน่าย อีกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมหารือข้อราชการของผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 วิธีดำเนินการ ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP การจัดทำแคตตาล็อก จัดทำวีดิทัศน์นำเสนอผลิตภัณฑ์ OTOP และจัดทำบูทแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อจำหน่ายบนเครื่องบิน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 8 หน่วยงาน คือ กรมการพัฒนาชุมชน,บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและบริษัท มอลล์ (ไทยแลนด์) จำกัด

รูปแบบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มี 5 รูปแบบ ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทอาหารที่พร้อมเสิร์ฟบนเครื่องบิน บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
2. ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่นำไปจำหน่