พช. นำหลักการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและหลักธรรมาภิบาล มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)

15

วันที่ 4 กันยายน 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีประกาศแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน ในงานวันพัฒนาชุมชน (CD Day 2019) ครั้งที่ 10 โดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก กอง ศูนย์ และพัฒนาการจังหวัด เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพฯ

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ได้กำหนดให้แผนการพัฒนาประเทศแบ่งออกเป็น
3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 คือ ยุทธศาสตร์ชาติ ระดับที่ 2 คือ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนความมั่นคงแห่งชาติ และระดับที่ 3 คือ แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานรายปี และระยะ 5 ปี ซึ่งในช่วงการเปลี่ยนผ่านของสถานการณ์ ได้กำหนดให้ในระยะแรก ทุกหน่วยงานต้องจัดทำแผน 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและกลไกในการทำงานของทุกหน่วยงานและขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ชาติ

กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 – 2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 – 30 มกราคม 2562 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมช