เริ่มแล้ว งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 27 ภายใต้แนวคิด “สร้างวรรค์ คุณค่า มูลค่า” 9 วัน 9 คืน

28

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์  พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 27 เพื่อชูแนวคิดสร้างสรรค์ คุณค่า มูลค่า และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไทย ซึ่งกำหนดจัดตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  โดยมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นความหลากหลาย  เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินอย่างเต็มที่ และยังช่วยปลูกฝังให้อนุชนชาวไทยได้ตระหนักถึงมรดกอันล้ำค่าของชาติ  อันจะนำไปสู่การสืบสาน และธำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ยั่งยืนต่อไป

งานมหกรรมศิลปวัฒนธ