เริ่มแล้ว งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 27 ภายใต้แนวคิด “สร้างวรรค์ คุณค่า มูลค่า” 9 วัน 9 คืน

49

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 27 เพื่อชูแนวคิดสร้างสรรค์ คุณค่า มูลค่า และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของไทย ซึ่งกำหนดจัดตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา โดยมีกิจกรรมที่มุ่งเน้นความหลากหลาย เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินอย่างเต็มที่ และยังช่วยปลูกฝังให้อนุชนชาวไทยได้ตระหนักถึงมรดกอันล้ำค่าของชาติ อันจะนำไปสู่การสืบสาน และธำรงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ยั่งยืนต่อไป

งานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม เป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกกิจกรรมหนึ่ง ดำเนินต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่ 27 โดยในปีนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงแบบผ้าทอจวนตานีและผ้าลีมาบาติก ภายใต้โครงการ Pattani Heritage City ปัตตานีเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม การประกวดหางเครื่องซุปเปอร์แดนซ์ ระดับชั้นประถมศึกษา Season I มอบเงินรางวัล โล่เกียรติยศผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมแห่งสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ประจำปี 2562 สาธิตอาหารพื้นบ้านและอาหารกลุ่มประเทศอาเซียน การแสดงนาฏศิลป์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี นิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3 มิติ การสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน การแสดงแฟชั่นโชว์อาเซียน การออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการ และเอกชน พบกับนักแสดงจากช่อง 7 ศิลปินระดับประเทศ อาทิ ศิลปินเพลงอาร์สยาม ศิลปินอี๊ด โปงลางสะออน และการออกร้านของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้านต่างๆ เป็นต้น