เปิดบ้าน พช. CD Day 2019 งานแห่งความสุขของประชาชน ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2562 ณ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ

90

วันที่ 2 กันยายน 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน “วันพัฒนาชุมชน (CD Day 2019)” ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “งานแห่งความสุขของประชาชน” เพื่อแสดงผลสำเร็จในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต่อสาธารณชน ประกาศศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจ ที่บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชนสร้างความผาสุกให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน เป็นไปตามเจตนารมณ์ “สร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน” โดยงานนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลภายใต้นำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายภารกิจสำคัญให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง มุ่งเน้นในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศ สนับสนุนให้ชุมชนพึ่งตนเองได้โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการทำงานด้วยกลไกประชารัฐ อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย จึงได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย และก่อตั้งขึ้นมากว่า 56 ปี เป็นกรมฯ ที่ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายในทุกหมู่บ้าน/ตำบล ส่งเสริม สนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนเกิดการพัฒนา มุ่งเน้นการทำงานเพื่อการพัฒนาคน ตระหนักถึงความสำคัญของผู้นำชุมชนที่มีบทบาทสำคัญและเป็นแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล รวมทั้งสร้างสรรค์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างกว้างขวาง ซึ่งผลงานตัวอย่างที่นำมาจัดแสดงในงานครั้งนี้ นับเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาวและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

ภายในงานได้กำหนดให้มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่าย อันได้แก่ รางวัลโล่พระราชทานฯ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น “อยู่เย็น เป็นสุข” รางวัลสิงห์ทอง ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นชายและหญิง รางวัลสิงห์ทอง กลุ่ม/องค์การชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่น รางวัลสิงห์ทอง ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบลดีเด่น รางวัลผู้นำครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค รางวัลศูนย์จัดการกองทุนชุมชนดีเด่น รางวัลชนะเลิศการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต รางวัลคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ และรางวัลกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ตลอดจนการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) ข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น ข้าราชการต้นแบบด้านจริยธรรม (The Icon) หน่วยงานพัฒนาชุมชนในสะอาด รางวัลส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ รางวัลการจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน รางวัลนักประชาสัมพันธ์ดีเด่น รางวัลการประกวดกิจกรรมงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเด่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ รางวัลแอพพลิเคชั่นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และรางวัล CDD HRD Quality Award

นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงาน “ยุทธศาสตร์สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้” ด้วยโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงใน 18,495 หมู่บ้าน โครงการสัมมาชีพชุมชน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 41,217 หมู่บ้าน ซึ่งนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจน เชิงบูรณาการใน 15,429 ครัวเรือน “ยุทธศาสตร์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว” อาทิ การดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ OTOP จากทั่วประเทศ 176,622 ผลิตภัณฑ์ มีผู้ประกอบการ 84,346 กลุ่ม ที่จะต้องผ่านการพัฒนาคุณภาพและเลื่อนระดับดาว การผลักดันและพัฒนา OTOP สู่ความเป็นสากล การผลักดันช่องทางการจำหน่าย OTOP สู่รูปแบบ e- commerce จำหน่ายสินค้า OTOP ผ่านเว็บไซต์ OTOP Today การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ในด้านต่าง ๆ ที่ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวได้อย่างชัดเจน จากข้อมูลล่าสุด (ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) พบว่ารายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP รวมทั้งประเทศสามารถสร้างรายได้
มากถึง 207,839,483,228 ล้านบาท ในส่วนของนิทรรศการยังได้นำเสนอตลาดประชารัฐ ที่ขณะนี้มีผู้ประกอบการทั่วประเทศเข้าร่วมจำหน่าย จำนวน 77,107 ราย ยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 9,667,550,155 บาท และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่มุ่งสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ยั่งยืน

จากการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก นอกจากนี้ยังมี “ยุทธศาสตร์เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล” และ “ยุทธศาสตร์องค์กรมีขีดสมรรถนะสูง” มานำเสนอแก่ผู้เข้าชมงานรวมถึง “กิจกรรมเสวนา” ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมารวมตัวกันบนเวที เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานให้เราได้ฟัง อาทิ การเสวนาหัวข้อ “วิถีพอเพียง สร้างชุมชน สร้างสุข” ได้รับเกียรติจากตัวจริงเสียงจริงที่ทำงานด้านวิถีชุมชนมาอย่างยาวนาน ได้แก่ คุณคำเดื่อง ภาษี ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงครูบาคำเดื่อง จ.บุรีรัมย์, คุณสมหมาย เกตุแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน บ้านทุ่งกระโปรง จ.นครนายก, “OTOP สร้างเศรษฐกิจชุมชน สู่ชุมชนท่องเที่ยวนวัตวิถีสร้างสุข” นำทีมวิทยากรจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ศิลปิน และผู้ประกอบการ คือ คุณภูริวัจน์ ลิ้มถาวรรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ, คุณนารีรัช อุทัยแสงสกุล ประธานเครือข่าย OTOP สระบุรี ผู้จัดการศูนย์ OTOP Complex พุแค สระบุรี และประธานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี, คุณสักกฉัฐ ศิวะบวร ที่ปรึกษาโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี, คุณพงษ์ลักษณ์ สุวรรณมาลี ศิลปิน OTOP จ.เชียงใหม่ และคุณประพันธ์ วรรณบวร ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ แต่ละคนนี่ของจริงทั้งนั้น
นอกจากนี้ยังมีเสวนาหัวข้อ “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทางออกในการสร้างรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ”
และ “กองทุนชุมชน กองทุนคุณธรรม” รวมถึงพิธีประกาศแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) และการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วย Tablet

ห้ามพลาดชมความสำเร็จแห่งปีในงานวันพัฒนาชุมชน (CD Day 2019) ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ (แจ้งวัฒนะ)