ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หนุนเสริม เติมเต็มให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

16

ทั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการหนุนเสริมเติมเต็มให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างการยอมรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมให้กับเด็กเล็ก โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนต่อยอดนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนระดับปฐมวัย ให้มีความรู้ความสามารถ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ทักษะการใช้ภาษา การสื่อสารด้วยการทักทายพร้อมแสดงออก และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีของเด็กเล็กให้มีระเบียบวินัย รู้รักสามัคคี จงรักภักดี ต่อสถาบันหลัก ของชาติ สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน พึ่งพาตนเองและขยายต่อไปยังครอบครัวและชุมชน

อย่างไรก็ตามผู้เข้าอบรมมีความสนใจและรับฟังการอบรมอย่างตั้งใจตลอดจนร่วมกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ และการออกแบบการพัฒนาสื่อให้กับสมาชิกครูปฐมวัยและผู้ปกครองที่เหมาะสมกับบริบทของเด็กและพื้นที่ต่อไป