อธิบดี พช. พบสื่อ เล่าขานงานพัฒนาชุมชน ปี 2562 เน้นกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความสุขให้แก่ประชาชน

75

วันนี้ (13 ส.ค. 62) นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ประเด็น “อธิบดี พช. เล่าขานงาน พช. ปี 2562” ณ ห้อง VIP อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า การดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนที่ผ่านมาได้กำหนดแนวทางไว้อย่างชัดเจน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ “ก้าวย่างพื้นฐาน” เน้นการขับเคลื่อน “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง” พัฒนาให้ชุมชนมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สร้างความ “มั่นคง” ผ่านกิจกรรมจิตอาสาในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงทั้งประเทศ “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เตรียมความพร้อมให้ชุมชนได้มีการวางแผนชุมชนที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการขยะในชุมชน ร่วมมือกับหน่วยงานหลักขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขยะอย่างจริงจัง ส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน สร้างความเข้าใจให้ประชาชนรู้จักการกำหนดเป้าหมายในครัวเรือน และการสร้างความ “มั่งคั่ง” เน้นส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยพิจารณาจากข้อมูลครัวเรือนตกเกณฑ์ พัฒนาอาชีพเพื่อให้เกิดการสร้างรายได้ การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ และการส่งเสริมการออมในครัวเรือน ในส่วนของการสร้างความ “ยั่งยืน” มุ่งเน้นการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน ส่งเสริมหมู่บ้านปลอดยาเสพติด และสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับคนในชุมชน

ขณะที่ “ก้าวย่างการพัฒนา” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มี “คุณภาพ มาตรฐาน ก้าวสู่ความเป็นสากล” โดยเมื่อเอ่ยถึง “คุณภาพ” ในประเภทผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหาร ผลิตภัณฑ์ต้องสะอาด ปลอดภัย No Foam ถ้าเป็นประเภทผ้า ผลิตภัณฑ์ต้องมีดีไซน์ทันสมัย Mix & Match มีบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย ถ้าเป็นของที่ระลึก ต้องเล็ก ดี มีคุณภาพ ดู Inter เป็นที่ยอมรับ ซึ่งมาชมกันได้ในงานศิลปาชีพฯ ที่จัดขึ้นอยู่ในขณะนี้พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีโรงเรียน OTOP Academy สอนพื้นฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “มาตรฐาน” คือ ความเป็นอัตลักษณ์ และมีมาตรฐานสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ OTOP และสุดท้าย “การก้าวสู่ความเป็นสากล” ขยายโอกาสด้านการตลาดสินค้า OTOP ในตลาดต่างประเทศ อาทิ OTOP on board/ Modern trade/ E-Commerce ซึ่งวันนี้กรมฯ ได้มีการเปิดตัว www.otoptoday.com