พช.เดินหน้าสร้างกองทุนคุณธรรม

94

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาศักยภาพวิทยากร โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของกองทุนชุมชน การสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” โดยมี นายทรงพล วิชัยขัทคะ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กล่าวรายงาน ณ ห้องลาเวนเดอร์ 2 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการบริหารจัดการ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หลักสูตรการบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และหลักสูตรกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้มีความทันสมัย สมบูรณ์ และเหมาะที่จะใช้ในการเรียนการสอนในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 อีกทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรของโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน 92 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 8 แห่ง แห่งละ 6 คน รวมจำนวน 48 คน นักวิชาการพัฒนาชุมชน นักทรัพยากรบุคคล (ส่วนกลาง) จำนวน 28 คน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 8 จังหวัด ๆ ละ 2 คน รวมจำนวน 16 คนดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2562
กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งโรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตั้งแต่ปี 2554 จำนวน 8 แห่ง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายใต้แนวคิด “พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน” ให้กับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่ยังไม่แข็งแรงให้เข้มแข็ง และเป็นกองทุนคุณธรรมให้ได้