7 คณะทำงานฯ โครงการ OUR KhungBangKachao เสนอผลการดำเนินงานครึ่งปี 62 คืบหน้าตามเป้าหมาย

48

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน โครงการ OUR KhungBangKachao เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน 2562 ของคณะทำงาน 7 คณะทำงาน ในการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ได้แก่ คณะทำงานด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียว (ปตท. เป็นประธานคณะทำงาน) ด้านการจัดการน้ำและการกัดเซาะริมตลิ่ง (มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ เป็นประธาน) ด้านการจัดการขยะ (พีทีที โกลบอล เคมิคอล เป็นประธาน)  ด้านการส่งเสริมอาชีพ (กลุ่มเซ็นทรัลเป็นประธาน) ด้านการท่องเที่ยว (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวฯ เป็นประธาน)  ด้านการพัฒนาเยาวชน การศึกษา และวัฒนธรรม (ไทยเบฟเป็นประธาน) และด้านอำนวยการและสื่อสาร (ปตท. เป็นประธาน) โดยมี คุณศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการบริหารอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน จำนวนกว่า 100 คน ร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานมีความคืบหน้าตามแผนงานอย่างต่อเนื่องณ ห้องประชุมเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ