ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนพุทธ–มุสลิม สัมพันธ์ ต.ยุโป จ.ยะลา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

165

นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนพุทธ – มุสลิม สัมพันธ์ ต.ยุโป ในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ของพี่น้อง ต.ยุโป ซึ่งมีทั้งพี่น้องพุทธและพี่น้องมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกัน ปรองดองเสมือนญาติ ขอชื่นชมและยินดีกับผู้จัดงานทุกฝ่ายและนักกีฬาทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจทำให้การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้การแข่งขันในครั้งนี้เป็นการสร้างความสามัคคีและความปรองดองของเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต ศอ.บต. พร้อมและยินดีสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาให้แก่ทุกภาคส่วนในพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติดต่อไป

สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนพุทธ – มุสลิม สัมพันธ์ ต.ยุโป ในครั้งนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2562 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของน้องๆเยาวชนในพื้นที่ ต.ยุโป และลดความหวาดระแวง มีความสามัคคีปรองดองเหมือนพี่น้องกัน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานหลายภาคส่วน อาทิ ศอ.บต. สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.ยะลา