CDF CHARITY RUN 2019 เดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง

102

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ชวนคนรักสุขภาพร่วมโครงการเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

วันนี้ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก และนายพลธรรม พลการ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครนายก ร่วมแถลงข่าวโครงการเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019) ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เผยว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบท เมื่อปี 2522 เพื่อเป็นกองทุนสําหรับให้ความช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียน ที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและเหมาะสมตามวัย โดยในปี 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประกอบด้วย กองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลางและจังหวัด 76 จังหวัด โดยจะมีการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ เป็นประจําทุกปี และนําเงินกองทุนฯ ที่จัดหามาได้ นำไปช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาส และนำไปใช้ในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กก่อนวัยเรียนอายุแรกเกิดถึงหกปี โดยตลอดระยะเวลา 40 ปี ที่ผ่านมา ได้มีการมอบทุนช่วยเหลือไปแล้วไม่น้อยกว่า 98,000 คน รวมเป็นเงินมากกว่า 120 ล้านบาท

ด้วยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีคุณูปการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร และทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมกับจังหวัดนครนายก จัดโครงการเดิน วิ่ง แบ่งปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019) ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ และนำไปช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและกว้างขวาง รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกอีกช่องทางหนึ่ง

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดกิจกรรมเดินวิ่งในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. ประเภท Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท ผู้เข้าเส้นชัยจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก
2. ประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท ผู้เข้าเส้นชัยจะได้รับเสื้อ และเหรียญที่ระลึก

3. ประเภท Half Marathon ระยะทาง 21 กิโลเมตร ค่าสมัคร 700 บาท ซึ่งผู้เข้าเส้นชัยในประเภทนี้นอกจากจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ ชาย 1 ถ้วย และหญิง 1 ถ้วย

นอกจากนี้ ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเป็นกรณีพิเศษ ทางโครงการจะเปิดช่องทางรับสมัครประเภท VIP โดยมีค่าสมัครขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก พร้อมใบประกาศนียบัตร

กรมการพัฒนาชุมชน ขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่ม องค์กร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ตลอดจนชมรมวิ่งต่าง ๆ ทั่วประเทศ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “เดินวิ่ง แบ่ง ปัน สานฝันน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี CDF Charity Run 2019” โดยท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ผ่านทางเว็บไซต์https://www.runlah.com/events/cdf19 ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมจะถูกส่งต่อเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้รับการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมตามวัย ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทำให้เด็ก ๆ เหล่านี้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นอนาคต และเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป

สำหรับท่านใดที่มีจิตศรัทธาจะร่วมทำบุญบริจาคสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในราชูปถัมภ์ฯ
สามารถติดต่อได้ที่ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โทรศัพท์ 0 2141 6128, 0 2141 6151 และท่านที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถสอบถามข้อมูลและร่วมทำบุญบริจาคได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cdf.cdd.go.th โดยใบเสร็จรับเงินสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย.