ไอแบงก์ ร่วมงานประชุมวิชาการโลกมุสลิม ปี 62

65

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดยนางนุจรี ภักดีเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่อผู้จัดการธนาคาร เข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการโลกมุสลิม ประจำปี 2562 หัวข้อเรื่อง “จุดประกายโลกมุสลิมในมิติความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ที่จัดโดย ศูนย์นโยบายโลกมุสลิม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้ธนาคารได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน ณ ห้องแกรนด์ มีรอซ 1 โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการโลกมุสลิมครั้งนี้ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่ดีระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชา โดยผู้เข้าประชุมครั้งนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศโลกมุสลิม และ ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน และประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานประมาณ 200 คน