พช.ปรับกลยุทธ์ เพิ่มทักษะการสอนงาน เตรียมกำลังใหม่มาเสริมทัพ

61
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะการทำหน้าที่พี่เลี้ยง โดยมีนายภูษิต ลัทธิธนธรรม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงาน และผู้บริหารกรม พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
โครงการนี้ฯ มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการสอนงานและการทำหน้าที่พี่เลี้ยง เพื่อรักษาบุคลากรบรรจุใหม่ ให้อยู่กับกรมการพัฒนาชุมชน และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอทั้งระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ จำนวนรวมทั้งสิ้น 60 คน โดยรองอธิบดีฯ กล่าวเน้นย้ำว่า การบรรจุข้าราชการใหม่ ของกรมการพัฒนาชุมชน จำเป็นต้องมีพี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ เพื่อให้บุคลากรบรรจุใหม่ ได้มีศักยภาพที่พร้อมปฏิบัติงานและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน อย่างมีทัศนคติที่ดีต่องานและต่อองค์กร ตลอดจนจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของกรมฯ ได้ การได้กำลังคนรุ่นใหม่มาช่วยเสริมทัพของกรมฯ ต้องรู้จักการบริหารคนรุ่นใหม่ และต้องสร้างคน เพื่อไปร่วมกันสร้างงานต่อไป นอกจากนั้นในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ยังได้เพิ่มเติมประเด็นที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากรและองค์กร ให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับใช้แก้ปัญหาสังคม รวมถึงส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ซึ่งกรมมีความคาดหวังอย่างยิ่งที่จะมีนวัตกรรมทางสังคมเด่น ๆ ของ
กรมฯ ให้เกิดขึ้นในเร็ววันนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยส่วนรวม ต่อไป