ที่นี่ดี….ที่นี่เข้มแข็ง ที่นี่”บ้านหนองกา” ชุมชนบ้านสวย เมืองสุข 

55

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมฯ ติดตามตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบรมราชาภิเษก ณ บ้านหนองกา หมู่ที่ 7 ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัด ทีมงานพัฒนาชุมชน และชาวชุมชนบ้านหนองกา ร่วมต้อนรับ

ชาวชุมชนเล่าให้ฟังว่า เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2516 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จมายังหมู่บ้านหนองกาแห่งนี้โดยไม่มีหมายกำหนดการล่วงหน้ามาก่อน โดยทรงมีดำริว่า “ที่นี่ดีที่นี่เข้มแข็ง” ประชาชนในหมู่บ้านนี้จึงได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาถึงปัจจุบัน บ้านหนองกาได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับอยู่เย็น เป็นสุข ในปี 2553 และยังเป็นหมู่บ้านสวย เมืองสุข ปี 2560 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดหมู่บ้านพ่อหลวง เพื่อรูปธรรมเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2550

คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการแปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร ปัจจุบันหมู่บ้านหนองกาเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เปิดให้ผู้สนใจศึกษาดูงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เฉลี่ยแล้วปีละ 200 คณะ และยังเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิ จุดชมวิวเนินมอน้อย มีการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพในชุมชน โดยผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อ อาทิ มะเขือเทศกวน กล้วยกวนไส้สับปะรด ลูกอมโบราณ กระเป๋าถัก สบู่ฟักข้าว ไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว เป็นต้น สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี

โดยกิจกรรมการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ได้มี กิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี ผู้ใหญ่บ้านได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงา