กลุ่ม ปตท. ร่วมกับ 30 ภาคีภาครัฐ เอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา สนับสนุน “อินโนสเปซ” เป็นแพลทฟอร์มขับเคลื่อนสตาร์ทอัพไทย

39

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ศ. ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา รวม 30 องค์กร ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด หน่วยงานที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร ให้เป็นแพลทฟอร์มกลางในการสร้างและพัฒนาสตาร์ทอัพของไทย โดย อินโนสเปซ จะตั้งอยู่ในสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) สถาบันการศึกษาบนพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นแหล่งการศึกษาและผลิตงานวิจัยที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย พร้อมกันนี้ ปตท. จะส่ง ExpresSo ทีมคนรุ่นใหม่ของ ปตท. ที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมผลักดันสตาร์ทอัพภายในประเทศมาแล้วหลายๆโครงการ เพื่อประสานความร่วมมือพัฒนาและบ่มเพาะสตาร์ทอัพในเชิงลึก สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ