กลุ่ม ปตท. ร่วมกับ 30 ภาคีภาครัฐ เอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา สนับสนุน “อินโนสเปซ” เป็นแพลทฟอร์มขับเคลื่อนสตาร์ทอัพไทย

83

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต  ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ศ. ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ  เอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา  รวม 30 องค์กร  ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม  เพื่อผลักดันบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด  หน่วยงานที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร  ให้เป็นแพลทฟอร์มกลางในการสร้างและพัฒนาสตาร์ทอัพของไทย  โดย อินโนสเปซ จะตั้งอยู่ในสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) สถาบันการศึกษาบนพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EECi  จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นแหล่งการศึกษาและผลิตงานวิจัยที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย  พร้อมกันนี้  ปตท. จะส่ง ExpresSo  ทีมคนรุ่นใหม่ของ ปตท. ที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมผลักดันสตาร์ทอัพภายในประเทศมาแล้วหลายๆโครงการ  เพื่อประสานความร่วมมือพัฒนาและบ่มเพาะสตาร์ทอัพในเชิงลึก  สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพ