ศอ.บต. จัดอบรมวิทยากรมืออาชีพเพื่อสร้างความเข้าใจในการปรับใช้มาตรา 21

66

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ความไม่สงบไม่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ รัฐบาลจึงได้มีการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ ได้แก่ พระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และในพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยมีนโยบายในการปรับลดพื้นที่การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ซึ่งมีเหตุรุนแรงเบาบาง ซึ่งการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2548 ในบางพื้นที่ ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อำเภอสุไหงโกลก และสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ปัจจุบันกลไกยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ จึงถูกนำมาปรับใช้ในกระบวนการพูดคุยสันติสุข

อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมอบรมวิทยากรมืออาชีพเพื่อสร้างความเข้าใจ การปรับใช้มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 โดยมีวิทยากรผู้ทรงวุฒิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้ทราบถึง กระบวนการและขั้นตอนการปรับใช้มาตรา 21 ในการเปิดโอกาสให้ผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับคดีความมั่นคงด้วยความหลงผิดและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เข้าถึงช่องทางการอำนวยความเป็นธรรมของภาครัฐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการสร้างสันติสุขร่วมกันต่อไป