ผู้บริหาร ศอ.บต. นำทีมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าในพื้นที่ พร้อมเติมเต็มทุกช่องว่าง สร้างโอกาสให้มีที่ยืนในสังคม

73

อย่างไรก็ตาม ศอ.บต.ในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง ในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆในพื้นที่ มีหน้าที่ดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเด็กกำพร้าถือเป็นอีกกลุ่มเปราะบางที่ ศอ.บต. ให้ความสำคัญในการพัฒนา เพื่อผลักดันสู่การได้รับโอกาส มีที่ยืนอย่างมั่นคงในแผ่นดินใต้ต่อไป