ไอแบงก์ร่วม งานวันคล้ายวันสถาปนา วว. ครบรอบ 56 ปี

149

ต่วนซาลีนา กูบาฮา  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา วว.ครบรอบ 56 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยมี นายกฤษณ์  อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ ในฐานะประธานชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อชุมชน (ชรช.) และสมาชิกเข้าร่วมแสดงความยินดี แก่ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในโอกาสนี้ ธนาคารได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนในกองทุนบริจาคเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมี ดร.พิมพ์พันธุ์  ศรีพิพิธ นักพัฒนาธุรกิจอาวุโส สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นผู้แทน รับมอบ

โดย ต่วนซาลีนา กูบาฮา ได้รับมอบหมายจากกรรมการและผู้จัดการ ในฐานะผู้ดูแลกิจการ CSR ของธนาคารเป็นตัวแทนของธนาคารเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อชุมชน (ชรช.) ซึ่งมีแนวคิดแรกเริ่มมาจาก “แผนฟื้นฟูสังคม-เศรษฐกิจที่ยั่งยืนสำหรับชุมชน” ซึ่งมุ่งแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วนของสังคมไทย โดยการประสานด้านทรัพยากรและความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจ องค์กรสาธารณะประโยชน์ องค์กรเอกชน มิใช่พึ่งการแก้ปัญหาจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว ดังที่เคยเป็นมา แผนฯ ดังกล่าวเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และมุ่งให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา