กระทรวงมหาดไทย จับมือ 6 หน่วยงาน ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 400 คน เปิดการคัดสรรสุดยอดสินค้า OTOP ระดับประเทศ

92

สินค้าจาก 76 จังหวัด 19,909 ผลิตภัณฑ์ จะได้รับการจำแนกและรับรองคุณภาพมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ภาครัฐมีฐานข้อมูลในการพัฒนาสินค้า และผู้ประกอบการจะได้รับคำแนะนำดี ๆ ในการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ มาตรฐาน พร้อมเข้าสู่การเป็นสากล

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดงานคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ณ ตลาดต่อยอด เออีซี เทรด เซ็นเตอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กระทรวงมหาดไทย โดย กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการรับสมัครผลิตภัณฑ์ OTOP จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ผ่านการลงทะเบียนในปี พ.ศ. 2557 – มีนาคม 2562 จากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการคัดสรรสุดยอดสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2562 โดยในระดับภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครและพิจารณา ให้คะแนนในด้านผลิตภัณฑ์ ความเข้มแข็งของชุมชน การตลาด และความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ (ส่วน ก และ ข) ในช่วงระหว่างวันที่ 10-17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีความคึกคัก ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศเป็นอย่างดี มีผู้สมัครและผ่านการพิจารณาคัดสรรเบื้องต้นจาก 76 จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น19,909 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นกลุ่มอาหาร 5,151 ผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม 820 ผลิตภัณฑ์ ผ้า และเครื่องแต่งกาย 6,865 ผลิตภัณฑ์ ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก 5,368 ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 1,705 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสินค้าทั้งหมดจะต้องเข้าสู่กระบวนการคัดสรรในระดับประเทศ เพื่อให้คะแนนด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ (ส่วน ค) เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะมีการประกาศผลและมอบเกียรติบัตรว่าสินค้าแต่ละรายการอยู่ในระดับ 1 ดาว 2 ดาว 3 ดาว 4 ดาว หรือ 5 ดาว ซึ่งการคัดสรรระดับประเทศกำหนดในระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2562 รวม 10 วัน ณ ตลาดต่อยอด เออีซี เทรด เซ็นเตอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

​นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่าการคัดสรรในระดับประเทศปีนี้มีความยิ่งใหญ่ โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐาน เพราะกระทรวงมหาดไทย ได้มีการจับมือและผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานถึง 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งได้มีการระดมผู้เชี่ยวชาญในสินค้า OTOP แต่ละประเภท มากกว่า 400 คน มาร่วมเป็นกรรมการและพิจารณาเพื่อจำแนกและจัดระดับผลิตภัณฑ์ โดยจะมีการประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 สำหรับกรณีผลิตภัณฑ์ที่ต้องทำการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการจะประกาศผลในวันที่ 25 มิถุนายน 2562
​นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ยังได้กล่าวเน้นย้ำว่า โครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2562 จะก่อให้ประโยชน์ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ และประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคสินค้า OTOP กล่าวคือ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP จะมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้สูงขึ้น ผู้ประกอบการจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้าตลอดจนสินค้าจะได้รับการการันตีความมีคุณภาพและมาตรฐาน และในส่วนของประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคสินค้า OTOP จะได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เกิดการยอมรับและเชื่อมั่นในสินค้า ส่งผลทำให้ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจฐานราก และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจกระบวนการคัดสรร ที่มีความเป็นธรรม โปร่งใส มีมาตรฐาน และนิทรรศการแสดงผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ใน 19 ปีที่ผ่านมา

ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ณ ตลาดต่อยอด เออีซี เทรด เซ็นเตอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.