ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี หนองบัวลำภู ชูของดี วิถีเด่น ใน 6 เส้นทาง สร้างนักเล่าเรื่อง หนุนชุมชนเข้มแข็ง

356

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภูเดินหน้าสานพลังไทยนิยมยั่งยืนจัดโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถีนำเสนอของดีวิถีเด่นชูเส้นทางท่องเที่ยวที่น่าสนใจใน6 หมู่บ้านพร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้การประกวดนักเล่าเรื่องเสริมเสน่ห์ท่องเที่ยววิถีไทยสืบสานคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นหนุนฐานรากอันเข้มแข็งสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

นางสงวนมะเสนาพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู  เปิดเผยว่า จังหวัดหนองบัวลำภู มีศักยภาพและความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ด้วยสภาพทางธรรมชาติที่มีความงดงาม เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ และวิถีชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์ พร้อมด้วยภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่า สามารถพัฒนาและต่อยอดเพื่อขยายการรับรู้ไปในวงกว้าง เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน ส่งผลต่อการเติบโตในภาพรวมของเศรษฐกิจระดับประเทศ

นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู

โครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถีเป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลมอบหมายให้ทุกจังหวัดดำเนินการขับเคลื่อนภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยเป็นแนวคิดในการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ดึงเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลงเป็นรายได้ อันจะส่งผลให้คนในชุมชนไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานออกไปหารายได้ต่างพื้นที่  นับเป็นการเปลี่ยนผ่านการพัฒนา OTOP จากรูปแบบเดิมที่เน้นการผลักดันสินค้าไปจำหน่ายในตลาดนอกชุมชน มาเป็นการดึงดูดให้คนต่างถิ่นเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นของฝาก ของที่ระลึก สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน นำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

จากแนวทางการขับเคลื่อนงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีดังกล่าว จังหวัดหนองบัวลำภูโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภูจึงได้จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรเยี่ยมชมหมู่บ้านและการประกวดนักเล่าเรื่องจังหวัดหนองบัวลำภูขึ้น เพื่อขยายการรับรู้เรื่องราวต่างๆ  ที่น่าสนใจ ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบในวงกว้าง

จังหวัดหนองบัวลำภู มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่เป็นจำนวนมาก และสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาชุมชนได้ในรูปแบบที่หลากหลาย โดยในครั้งนี้ ได้นำเสนอ 6 เส้นทาง ใน 6 หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ประกอบด้วย

บ้านห้วยเดื่ออำเภอเมือง: นำเสนอการท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวิถีชุมชน โดยผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวในบ้านห้วยเดื่อ จะได้ร่วมเรียนรู้การทำการเกษตรแบบผสมผสาน เช่น การปลูกผักหวานป่า การทำน้ำมัลเบอร์รี่ ที่ไร่สุขสวัสดิ์และเดินทางไปศึกษาเรื่องราวในยุคหิน ณ พิพิธภัณฑ์หอยหิน150 ล้านปีพร้อมร่วมสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวร รวมทั้งสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ลานค้าชุมชนห้วยเดื่อซึ่งเป็นที่รวบรวมของกินหายากไว้ที่นี่ พร้อมสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ห้วยเดื่อวิถีป่า    ใครมาก็ติดใจ

บ้านนาไร่เดียวอำเภอสุวรรณคูหา: นำเสนอการท่องเที่ยววิถีชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยนักท่องเที่ยว สามารถเลือกท่องเที่ยวในบ้านนาไร่เดียวได้หลากหลาย เช่น แวะชม ชิม อาหารพื้นบ้านของชาวบ้าน  นาไร่เดียวที่กลุ่มอาหารพื้นบ้านซึ่งมีอาหารขึ้นชื่อ คือ ปิ้งตอง  การเยี่ยมชมกลุ่มงานจักรสานและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จักรสานจากชาวบ้านในชุมชน สักการะ หลวงพ่อทันใจวัดสามัคคีเจริญธรรมซึ่งเป็นพระคู่บ้านของชาวบ้านนาไร่เดียว และ สัมผัสประสบการณ์การรับประทานอาหารกลางวันบนแพลอยน้ำที่หนองทามคำไฮพร้อมกิจกรรมตกปลาบนแพ

บ้านสุขสำราญอำเภอนากลาง: นำเสนอการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเกษตร พร้อมสัมผัสความสุขในวิถีชุมชน เช่น การกราบสักการะ พระธาตุเมืองพิณ  วัดธาตุเมืองพิณซึ่งเป็นพระธาตุสำคัญของจังหวัดหนองบัวลำภู  เที่ยวชมสวนดอกดาวเรืองร่วมเรียนรู้การทำข้าวฮางงอกและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มข้าวฮางบ้านสุขสำราญ      เยี่ยมชมกลุ่มทำน้ำอ้อยและเย็บกระเป๋า ชมการคั้นน้ำอ้อยสดๆ และการเย็บกระเป๋าที่สวยงาม

บ้านเทพคีรีอำเภอนาวัง: นำเสนอการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชุมชนที่มีเสน่ห์ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ชมการแสดงสินค้าต่างๆ และประวัติการความเป็นมาของหมู่บ้าน  เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมอาชีพ    เป่าแก้วชมวิธีการเป่าแก้ว ชมผลงานที่มีความสวยงาม ท่องเที่ยวที่ หออุปคุตสถานที่สำคัญของหมู่บ้าน ซึ่งตั้งอยู่ใน      วัดเทพนิมิต  ชมไร่เกษตรผสมผสาน ที่ปลูกพืชผักผลไม้ในพื้นที่  7 ไร่  ขึ้นบันไดจำนวน 528 ขั้น เพื่อชมวิว 360 องศา  บน ถ้ำผาเจาะ

บ้านดงบากอำเภอโนนสังข์: นำเสนอการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในชุมชน ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง เช่น ไหว้ศาลหลักบ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้าน ท่องเที่ยว ลานโอทอปชมกรรมวิธีการผลิตสินค้าโอทอป พร้อมกับร่วมทำสินค้าโอทอป และ  เลือกช้อปสินค้าของฝาก ไหว้พระพุทธบาทภูเก้าเพื่อเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต จุดชมวิวหอสวรรค์  บริเวณเทือกเขาภูเก้า สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของที่ราบจังหวัดหนองบัวลำภู และผืนป่าเขียวขจีของอุทยานแห่งชาติกว้างไกลไปจนถึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์

บ้านดอนปออำเภอศรีบุญเรือง:นำเสนอการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงเกษตร สัมผัสวิถีชุมชนที่น่าสนใจ เช่น  วัดเจริญทรงธรรม  วัดประจำหมู่บ้านดอนปอ วัดประจำหมู่บ้าน  ภายในวัดมีโบสถ์ไม้ที่สวยงามที่เรียกกันว่า สิมนับเป็นศิลปะอันล้ำค่าที่ได้สรรสร้างมาจากภูมิปัญญาจนกลายมาเป็นสถาปัตยกรรม เลือกซื้อสินค้าของฝาก ณ ลานโทอปพร้อมเรียนรู้วิถีการจักสานตามวิถีชาวบ้าน เยี่ยมชมสุวรรณฟาร์มไร่ผึ้งแหล่งสินค้า OTOP 5 ดาว เรียนรู้วิถีการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ตามรอยพระราชดำริ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่สวนรุ่งตะวัน

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดหนองบัวลำภู ยังได้จัดให้มีการประกวด นักเล่าเรื่องชุมชนดีเด่นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเล็งเห็นว่านักเล่าเรื่องชุมชน เป็นกลุ่มบุคคลในชุมชนที่มีความสำคัญที่จะทำหน้าที่ช่วยสะท้อนข้อมูลต่างๆ ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบ  การเปิดโอกาสให้นักเล่าเรื่องชุมชนจำนวน 30 คน จาก 30 หมู่บ้านในจังหวัดหนองบัวลำภูเข้าร่วมประกวด และคัดเลือกผู้เข้ารอบจำนวน 6 คนจาก 6 อำเภอ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด  ในรอบสุดท้ายที่จะจัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ หนองบัวลําภู โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมตัดสิน

นางสงวนกล่าวในตอนท้ายว่า การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน พร้อมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดหนองบัวลำภู จะเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญ ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้รู้จักกับสิ่งที่น่าสนใจของจังหวัดหนองบัวลำภูมากขึ้น พร้อมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชนที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไป