สวธ. จัดประกวดโลโก้โครงการ “Thailand Best Local Food”

11

สวธ.เปิดรับผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Logo – ป้ายประจำโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food)

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า สวธ.ได้ออกประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และป้ายประจำโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” สืบเนื่องจากในปี พ.ศ. 2566 ทีผ่านมา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นฯ “1 จังหวัด 1 เมนูเชิดชูอาหารถิ่น” เป็นปีแรก ส่งผลให้เมนูอาหารถิ่นจาก 77 จังหวัด ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วน ส่งผลให้เกิดการยกระดับเมนูอาหารพื้นบ้าน พัฒนาต่อยอดเป็นหนึ่งใน Soft power เป็นเมนูอาหารจาดเด็ดที่ต้องชิม ส่งเสริมภาคธุรกิจการท่องเที่ยว นำมาซึ่งรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้ท้องถิ่นและประเทศ

นายโกวิท เผยว่า เพื่อเป็นการต่อยอด สร้างการรับรู้ การจดจำต่อสาธารณะอย่างกว้างขวาง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และป้ายประจำโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปได้ใช้ความรู้ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ และมีส่วนร่วมในการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติด้านอาหาร และเพื่อให้ได้ตราสัญลักษณ์ ป้ายประจำโครงการฯ ที่มีความสวยงาม โดดเด่น สื่อถึงวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจน สำหรับนำไปให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมของโครงการฯ นำไปใช้งานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร สร้างการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) ให้เกิดความยั่งยืน

นายโกวิท เผยอีกว่า เกณฑ์การตัดสินที่สำคัญของการประกวด ประกอบด้วย แนวคิดการออกแบบสามารถสื่อถึงความหมาย คุณค่า และความสำคัญ สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่มีความร่วมสมัยแบบสากล มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสวยงามตามหลักการออกแบบ และมีความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน โดยคณะกรรมการคัดเลือกจากผลงานที่ได้คะแนนลำดับสูงสุด จำนวน 3 ผลงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปโหวต สำหรับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ซึ่งจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร มีกำหนดเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 พฤษภาคม 2567

โอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ศึกษารายละเอียดประกาศ การสมัครและส่งผลงาน ได้ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.culture.go.th หรือทาง Facebook อาหารไทยถิ่น Thailand Best Local Food และติดต่อได้ที่ กลุ่มสนับสนุนกิจการพิเศษกองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม โทรศัพท์ 0 2247 0013 ต่อ 1419 , 1414 (ในเวลาราชการ)