BEDO ร่วมงาน TBCSD : Business for Biodiversity

26

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ร่วมงาน TBCSD : Business for Biodiversity การสร้างเครือข่ายภาคธุรกิจเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

ดร.ธนิต ชังถาวร และ นายสุวีร์ งานดี รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO พร้อมด้วย นางสาวณัฐฐิญา กงภูธร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ นางสาวพักตร์พิมล โชคดีปรีชากุล ผู้อำนวยการสำนักเผยแพร่และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ร่วมกับ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดงาน TBCSD : Business for Biodiversity การสร้างเครือข่ายภาคธุรกิจเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ภายในงาน ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และเลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความหลากหลายทางชีวภาพกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” โดยมีนายสุวีร์ งานดี รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และการเสวนา เรื่อง “กลไกการเงิน เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ“ (Finance for Biodiversity) ในประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจาก BIOFIN, UNDP และผู้แทนจาก IUCN ประเทศไทย

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม Workshop โดยทีมเจ้าหน้าที่ BEDO ให้แก่กลุ่มองค์กรสมาชิก TBCSD จำนวน 17 องค์กรเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุจากการดำเนินงานของบริษัท ที่ส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนอีกด้วย