UNFPA และ Organon ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ ‘Her Power’

15

UNFPA และ Organon ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ ‘Her Power’ เพื่อเสริมพลังผู้หญิงและวัยรุ่นหญิงในการสร้างทัศนคติเชิงบวก ประเด็นสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในสังคม

UNFPA และ Organon ประเทศไทย ประกาศเปิดตัวโครงการ ‘Her Power’ เพื่อเสริมพลังผู้หญิงและวัยรุ่นหญิงในการ สร้างทัศนคติเชิงบวกเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ในสังคม โดยโครงการ ‘Her Power’ นับเป็นความร่วมมือหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ ระหว่าง กองทุนประชากรแห่งสหประชาติ (UNFPA) ประจำประเทศไทย และ บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด “Her Plan is Her Power” เป็นโครงการของ Organon ที่ดำเนินงานทั่วโลก มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขและลดอุปสรรคต่างๆ เพื่อลดการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้วางแผน และส่งเสริมศักยภาพให้แก่ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในเรื่องสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์ ภายใต้โครงการนี้ บริษัท ออร์กานอน ประเทศไทยมีความยินดีในการประกาศการมอบทุนให้กับ UNFPA ประเทศไทยผ่านโครงการ ‘HER POWER’

โครงการ ‘Her Power’ เป็นความร่วมมือระหว่าง UNFPA และ Organon ประเทศไทย ซึ่งมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่มีร่วมกันของ UNFPA และ Organon ไปสู่การปฏิบัติการณ์ในรูปแบบแผนการที่จะถูกดำเนินการในประเทศไทยทั้งในกิจกรรมระดับพื้นที่และการณรงค์ระดับนโยบายและ ทั้งนี้ โครงการ ‘Her Power’ มุ่งทำงานในสามประเด็นหลัก ได้แก่ สุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับผู้หญิงและวัยรุ่นหญิงทุกคน การเสริมพลังทางเศรษฐกิจให้กับผู้หญิงและวัยรุ่นหญิงและการรณรงค์ด้านนโยบายเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวก โดยท้ายที่สุด ทั้งหมดนี้มุ่งไปสู่เป้าหมายสำหรับผู้หญิงทุกคนควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและมีสิทธิสามารถพูดเรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ของตัวเองได้อย่างเป็นปกติ รวมถึง สภาพแวดล้อมที่พัฒนาด้วยนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตด้วยความรู้ด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์พร้อมด้วยสิ่งที่อำนวยความสะดวกเพื่อเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

UNFPA กำลังดำเนินงานเพื่อบรรลุผลภารกิจทั้งสามด้าน (Three Transformative Results) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายในปีพ.ศ.2573 ภารกิจสามด้านดังกล่าวประกอบไปด้วยการส่งเสริมให้ทุกคนได้เข้าถึงบริการการวางแผนครอบครัว การป้องกันการเสียชีวิตของมารดา และการยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศทั่วโลก ในประเทศไทย UNFPA ทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคีทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมในเรื่องการวางแผนครอบครัวของประชากรกลุ่มเปราะบาง ซึ่งรวมทั้งวัยรุ่นหญิง เพื่อยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ ด้วยรูปแบบการพัฒนาชีวิตทุกช่วงวัย ซึ่งความร่วมมือกับ Organon ผ่านโครงการ ‘Her Power’ จะส่งเสริมการดำเนินงานของ UNFPA และภาคีในประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้ครอบคลุมมากขึ้น

ดร. โอซา ทอคิลส์สัน ผู้อำนวยการ UNFPA ประจำประเทศไทยและผู้แทน UNFPA ประจำประเทศมาเลเซีย กล่าวในช่วงเปิดงานว่า “เป็นเรื่องสำคัญมากที่โครงการ ‘Her Power’ จะร่วมส่งเสริมและสนับสนุนให้บรรลุแผนปฏิบัติการของการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องประชากรและการพัฒนา (International Conference on Population and Development) หรือ ICPD ซึ่งฉลองครบรอบ 30 ปีในปีนี้ และโครงการนี้จะนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการนี้ ดิฉันใคร่ขอเชิญทุกภาคีในประเทศไทยเข้าร่วมโครงการนี้และร่วมมือกันสู่ความสำเร็จ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 3 ว่าด้วยสุขภาพและการเป็นอยู่ที่ดี และเป้าหมายที่ 5 ว่าด้วยความเท่าเทียมทางเพศ” ผู้อำนวยการ UNFPA ประจำประเทศไทยและผู้แทน UNFPA ประจำประเทศมาเลเซีย กล่าวย้ำ

ด้าน Mr. Koen C. Kruijtbosch กรรมการผู้จัดการ Organon ประเทศไทย กล่าวเพิ่มว่า “การตัดสินใจว่าจะเริ่มสร้างครอบครัวหรือไม่และเมื่อไรนั้น เป็นหนึ่งในการเลือกและตัดสินใจที่สำคัญที่สุดของผู้หญิง ซึ่ง Organon นั้นมุ่งหวังถึงทุกวันที่ดีกว่าและสุขภาพที่ดีขึ้นเพื่อผู้หญิงทุกคน ดังนั้นโครงการ ‘Her Power’ ร่วมกับ UNFPA ประเทศไทย จะร่วมเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกที่เกี่ยวกับเพศสภาพและเพื่อนำไปสู่การลดความไม่เท่าเทียมด้านสุขภาพในประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือหุ้นส่วนเชิงยุทธ์ศาสตร์นี้ เรา Organon มุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นสำหรับผู้หญิง ครอบครัว เศรษฐกิจ และสังคม ในประเทศไทยและทุกที่ทั่วโลก”

โครงการ Her Power เริ่มดำเนินการในปีนี้ โดยส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับผู้หญิงและเด็กหญิงวัยรุ่นทุกคน เสริมพลังทางเศรษฐกิจให้กับผู้หญิงและวัยรุ่นหญิง รวมทั้งรณรงค์ด้านนโยบายเพื่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเชิงบวกในชุมชนทั่วประเทศไทย โดยเริ่มที่กรุงเทพฯ เชียงราย ขอนแก่น และยะลา