วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัด PSCM Open Day 2024 แนะนำ 6 หลักสูตร

26

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัด PSCM Open Day 2024 แนะนำ 6 หลักสูตร สำหรับผู้สนใจเรียนแพทย์และสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการ PSCM Open Day 2024 แนะนำ 6 หลักสูตร ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) สำหรับผู้สนใจเรียนแพทย์และสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล รักษาการคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้ปกครองจำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และภารกิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ด้วยความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำด้านสุขภาพมีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งมีจิตวิญญาณอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ภายในงานนอกจากจะมีกิจกรรมทำความรู้จักและแนะนำหลักสูตรแล้ว ยังมีกิจกรรมแบ่งฐานให้นักเรียนที่สนใจได้เรียนรู้ทางแพทยศาสตร์ ฝึกทักษะทางคลินิก และให้คำแนะนำการเรียนการใช้ชีวิตประสบการณ์ในมหาวิทยาลัยโดยคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่จากหลักสูตรต่าง ๆ อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง

สำหรับ งาน PSCM Open Day 2024 ครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดบ้านต้อนรับผู้สนใจทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป พร้อมเปิดโอกาสให้ได้ร่วมกิจกรรมสนุกๆ จากรุ่นพี่ และเยี่ยมชมอาคารใหม่ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน และสถานที่จัดการเรียนการสอนจริงของหลักสูตร โดยช่วงเช้าเป็นการแนะนำวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ทุกหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา จากนั้นให้น้องๆ และผู้ปกครองทุกท่านได้พักรับประทานอาหารว่าง ต่อด้วยกิจกรรมบูธประชาสัมพันธ์ของแต่ละหลักสูตร พร้อมกิจกรรมเปิดเวทีซักถามแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่แต่ละหลักสูตร พร้อมพาเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ณ อาคารแห่งใหม่

ทั้งนี้ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ตั้งอยู่บนพื้นที่โครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง เป็นอาคารสูง 12 ชั้น ความสูงโดยประมาณ 80 เมตร และที่จอดรถใต้ดิน 2 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวม 72,232 ตารางเมตร ภายในประกอบไปด้วย หอจดหมายเหตุ ห้องสมุด ศูนย์ประชุม ห้องเรียนรวม ห้องสัมมนากลุ่มย่อย แผนกบริการการศึกษา สำนักงานคณบดี ห้องทำงานและห้องพักอาจารย์ รวมถึงห้องปฏิบัติการและห้องการเรียนรู้ขนาดต่าง ๆ เช่น ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์ฝึกปฏิบัติทักษะและหัตถการทางคลินิก ห้องจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ตลอดจนสโมสรนักศึกษาและห้องพักสำหรับนักศึกษา เพื่อสนับสนุนและจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับการผลิตบัณฑิตทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีคุณภาพระดับสูงสุด เพื่อความเป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่สำหรับผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชน

สำหรับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นโรงเรียนแพทย์ลำดับที่ 23 ของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของ World Federation for Medical Education โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์และแพทยสภา  จัดตั้งขึ้นโดยพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยพระวิสัยทัศน์กว้างไกลที่จะยกระดับการศึกษาทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพในประเทศไทย ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและเครือข่ายสถาบันการแพทย์ชั้นนำในการผลิตหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อสร้างแพทย์และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติ  โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นผู้นำด้านสุขภาพและการบริการทางการแพทย์ ที่มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งบูรณาการงานบริการวิชาการสู่สังคมตลอดจนปลูกฝังการมีจิตวิญญาณในการอุทิศตนเพื่อสร้างประโยชน์และช่วยเหลือประชาชนด้วยจิตเมตตาตามพระปณิธาน ผ่านการดำเนิน “โครงการอาสาจุฬาภรณ์” เพื่อส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของประชาชนในชุมชนเมืองและชุมชนชนบทเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพสู่ความยั่งยืน นอกจากนี้ นักศึกษาแพทย์ยังมีโอกาสได้เข้าร่วมปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนตามท้องถิ่นห่างไกลเพื่อจะได้ออกไปเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป