ผู้ช่วยเลขาฯ ยูเอ็น อายุน้อยที่สุด ร่วมงานเทศกาลเยาวชนเชียงใหม่

17

ดร. เฟลิเป้ ปอลลิเยร์ ผู้ช่วยเลขาธิการยูเอ็นที่อายุน้อยที่สุด ร่วมงานเทศกาลเยาวชนเชียงใหม่ หนุนเสริมพลังเยาวชนด้านสุขภาพทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNFPA Thailand) ร่วมกับ บริษัท เรกคิทท์ (Reckitt) และองค์กรภาคี จัดเทศกาลเสียงวัยรุ่น Youth Fest ณ ประตูท่าแพ จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการเสริมพลังเยาวชนเข้าถึงอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวอย่างทั่วถึงเท่าเทียม (Empowering our Youth: Access to SRHR and Family Planning for All)

ดร. เฟลิเป้ ปอลลิเยร์ ผู้ช่วยเลขาธิการยูเอ็นด้านกิจการเยาวชนที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานเทศกาลเสียงวัยรุ่น ท่ามกลางการต้อนรับอย่างคับคั่งโดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อํานวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ นางสายวรุณ ศรีจินดา หัวหน้าบ้านพักและครอบครัว จังหวัดเชียงใหม่ นางโอซา ทอคิลส์สัน ผู้อำนวยการกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทยและผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจําประเทศมาเลเซีย (UNFPA) นางสาวสิริลักษณ์ เชียงว่อง หัวหน้าสํานักงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทย (UNFPA) นายพร้อมบุญ ภานิชภัคดิ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิรักษ์ไทย และเยาวชน วัยรุ่น รวมทั้งจากกลุ่มชาติพันธุ์ กว่า 300 คน

นางสาวสิริลักษณ์ เชียงว่อง หัวหน้าสำนักงาน UNFPA ประจำประเทศไทย กล่าวว่า เทศกาลเสียงวัยรุ่น มุ่งเน้นให้พื้นที่แก่เยาวชน วัยรุ่น ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เกี่ยวกับประเด็นการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน วัยรุ่น สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว โดยหัวหน้าสำนักงาน UNFPA ประจำประเทศไทย ได้นำ ดร. เฟลิเป้ ปอลลิเยร์ เยี่ยมชมและทักทายเยาวชน วัยรุ่นทุกกลุ่มอย่างเป็นกันเอง กิจกรรมในงานเน้นสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ มีการเปิดพื้นที่ให้กับเยาวชน วัยรุ่นทุกเพศและทุกกลุ่มรวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเข้าร่วมกันอย่างมากมายในเทศกาลเสียงวัยรุ่นในครั้งนี้ โดยการเยี่ยมชมงานเทศกาลเสียงวัยรุ่น ของดร. เฟลิเป้ ปอลลิเยร์ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสำคัญก่อนการประชุมเวทีหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Forum on Sustainable Development – APFSD) ครั้งที่ 11 ซึ่งจะจัดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้ โครงการเสริมพลังเยาวชนเข้าถึงอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัวให้ทั่วถึงอย่างเท่าเทียม (Empowering our Youth Project , Access to Sexual and Reproductive Health and Rights, and Family Planning for All) ได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัท Reckitt และ UNFPA ประเทศไทย ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างปี 2022 ถึง2026 เพื่อส่งเสริมพลังวัยรุ่น คนรุ่นใหม่ ให้มีทักษะและศักยภาพในการดูแลสุขภาพทางเพศของตนเอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ในเป้าหมายที่ 3 ว่าด้วยการมีสุขภาวะในการดำรงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ และเป้าหมายในข้อที่ 5 ว่าด้วยการบรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศและเสริมสร้างพลังให้แก่ผู้หญิงและเด็กหญิงทุกคน โดยเน้นวัยรุ่นกลุ่มอายุ 15 – 19 ปี และในกลุ่มเปราะบางและผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ 15 – 49 ปี โดยทำงานในพื้นที่ภาคเหนือ (จ.แพร่ และ จ.เชียงใหม่) เนื่องด้วยมีความหลากหลายของประชากรสูง โดยเฉพาะความเป็นกลุ่มแรงงานในเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ และพื้นที่เข้าถึงยากของแต่ละจังหวัด