“Healthy + Active Meeting” สุขภาพดีได้ในห้องประชุม

19

สสส. สานพลัง เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ พัฒนา 4 นวัตกรรม “Healthy + Active Meeting” คู่มือ-ระบบแจ้งเตือนขยับ-แอปฯคำนวณพลังงานอาหารว่าง-หลักสูตรอบรม มุ่งเสริมการประชุมแบบสุขภาพดี ลดเสี่ยงป่วยกลุ่มโรค NCDs ในระยะยาว

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ไทยมีประชากรวัยทำงาน อายุ 15-59 ปี ประมาณ 40.30 ล้านคน ต้องใช้ชีวิตในที่ทำงาน 1 ใน 3 ของชีวิตประจำวัน การสำรวจการมีกิจกรรมทางกายปี 2565 โดยศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย พบว่า ผลกระทบจากโควิด-19 ส่งผลให้ทิศทางการมีกิจกรรมทางกายของวัยทำงานลดลง จาก 74.6% ในปี 2562 เหลือ 65.8% ในปี 2565 ทำให้อาจเสี่ยงป่วยโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ในอนาคต ดังนั้น สสส. จึงสานพลัง เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย จัดงาน Healthy + Active Meeting Grand Opening “สุขภาพดีได้ในห้องประชุม” เปิดตัวนวัตกรรมแนวปฏิบัติการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ทั้งการจัดอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เพิ่มกิจกรรมทางกาย ผ่อนคลายจิตใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งดเหล้า และบุหรี่

“4 นวัตกรรมเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการนำ Healthy + Active Meeting ไปสู่การปฏิบัติ 1.คู่มือส่งเสริมการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ 2.ระบบจัดการวาระการประชุม แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาหยุดพัก พร้อมคลิปวิดีโอสำหรับการขยับออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้เข้าร่วม 3.แอปพลิเคชันคำนวณพลังงานอาหารว่างที่เหมาะสมต่อสุขภาพ 4.หลักสูตรอบรม ให้ความรู้ คำปรึกษา เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ และนำแนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบริบทขององค์กร ซึ่งมีองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน โรงพยาบาล และสถานศึกษาให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 40 องค์กร ทั้งนี้ องค์กรที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ เครือข่ายคนไทยไร้พุง” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว

ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ ประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง กล่าวว่า การฟื้นระดับการมีกิจกรรมทางกายให้กลับมาอยู่ในระดับปกติเป็นการทำงานที่ท้าทาย สิ่งสำคัญที่สุดคือการสานพลังภาคีเครือข่ายร่วมผลักดันให้เกิดการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ ทั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สมาคมโรงแรมไทย องค์กรวิชาชีพ ผู้ให้บริการจัดอาหารว่าง ร่วมขยายผลมาตรฐานจากการจัดประชุมอย่างยั่งยืน สู่การจัดงานที่คำนึงถึงการสร้างเสริมสุขภาพ

รศ.นพ.เพชร รอดอารีย์ รองประธานเครือข่ายคนไทยไร้พุง และหัวหน้าโครงการส่งเสริมการประชุมที่ดีต่อสุขภาพ กล่าวเสริมว่า เครือข่ายคนไทยไร้พุง เปิดรับสมัครองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม เข้าร่วมโครงการ ทั้งในส่วนของ องค์กรภาครัฐ และเอกชน ที่สนใจเข้ารับการอบรม/รับคำปรึกษาเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรนำร่องการจัดประชุมทีดีต่อสุขภาพ, โรงแรม ศูนย์ประชุม ผู้ให้บริการจัดการประชุม ที่สนใจส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมความรู้ แนวทางการให้บริการ การจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ เป็นทางเลือกแก่ผู้ใช้บริการ และ ผู้ให้บริการจัดชุดอาหารว่าง ที่สนใจส่งตัวอย่างอาหารว่างมารับการตรวจประเมิน เพื่อขอรับป้ายกำกับ “อาหารว่างตามคำแนะนำเพื่อสุขภาพ” เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภค โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง email [email protected] “มาร่วมกันขับเคลื่อน การจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ ต่อยอดการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรสุขภาพดี Healthy Organization เพื่อให้ประชาชนวัยทำงานมีสุขภาพดี ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ตั้งแต่วันนี้”