วันพฤหัสบดี 7 ธันวาคม 2023
หน้าแรก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดบ้านแนะแนวศึกษาต่อ สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมเปิดตัวหลักสูตรใหม่ ในงาน CRA Open House 2024 รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร กระจายศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร กระจายศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ กิตติพยัคฆ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ (กลาง)

เรื่องล่าสุด

กองบก.แนะนำ