การเคหะแห่งชาติร่วมกับผู้อยู่อาศัยในชุมชน ประชาชนจิตอาสา และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566

3

การเคหะแห่งชาติร่วมกับผู้อยู่อาศัยในชุมชน ประชาชนจิตอาสา และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ กิจกรรมที่จัดขึ้น เช่น การทำบุญตักบาตร การพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในชุมชน การทำความสะอาดบริเวณถนนและทางเท้า การจัดเก็บขยะ และสิ่งของเหลือใช้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เป็นต้น