การเคหะฯ ผนึกสัมพันธ์ พร้อมเสริมแกร่งองค์ความรู้ฟื้นฟูเมือง “ชุมชนห้วยขวาง”

40

ฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง “การเคหะแห่งชาติ” มีภารกิจหลักในการพัฒนาที่อยู่อาศัยฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนเมืองโดยได้ขับเคลื่อนแผนงานด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของชุมชน “โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง” อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งบูรณาการการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้ดีขึ้น ทั้งในด้านสังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในชุมชน

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้มอบหมาย นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนเมืองระหว่างการเคหะแห่งชาติและผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง โดยมี นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายสุรพล อริยบัญโญทัย ผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง พร้อมผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โครงการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนเมืองระหว่างการเคหะแห่งชาติและผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และคณะ บรรยายให้ความรู้ด้านการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวาง เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ผู้นำมีจิตอาสา มีความเสียสละเพื่อชุมชนเข้าใจบทบาทของผู้นำชุมชน ผู้นำตามธรรมชาติ และการทำงานร่วมกันเป็นทีมภายในชุมชน ตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และแบ่งกลุ่มย่อยให้ผู้อยู่อาศัยได้ระดมความคิดเห็นในหัวข้อแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวางให้ประสบผลสำเร็จ พร้อมทั้งมีการนำเสนอผลงานของกลุ่มย่อย ซึ่งการเคหะแห่งชาติจะนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวางต่อไป

“การเคหะแห่งชาติตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ได้มาตรฐาน มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เนื่องจากโครงการเคหะชุมชนห้วยขวางเป็นชุมชนเก่าที่ตัวอาคารมีอายุกว่า 60 ปี ปัจจุบันตัวอาคารชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา การเคหะแห่งชาติจึงมีแผนแม่บทที่จะดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาชุมชนห้วยขวางให้ดีขึ้น โดยสิ่งสำคัญที่จะต้องพัฒนาควบคู่กันไปคือการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนและผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ของการฟื้นฟูเมืองร่วมกัน พร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยตามหลักธรรมาภิบาลรวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานที่ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนผลักดันนโยบายการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวางให้ประสบผลสำเร็จต่อไป” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวย้ำ