36 ปี ศูนย์วัฒนธรรมฯ กิจกรรมเพียบ!

54

สวธ.ประกาศพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย THACCA “ดนตรีและเฟสติวัล” ของรัฐบาลในโอกาสครบรอบ 36 ปี ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เผยกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและนานาชาติ ประจำปี 2567

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดงานครบรอบวันเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ปีที่ 36 โดยมีนายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พันโท สมชาย กาญจนมณี รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารสวธ. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมงานบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และร่วมประกอบพิธีทางศาสนา ทั้งนี้ มีผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานภาคราชการและเอกชน เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

โอกาสนี้ นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งของไทยและต่างประเทศ ในการอนุรักษ์ สืบทอด รักษา ต่อยอดส่งเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างสังคม มีภารกิจหลัก 3 ด้านในการ 1.สนับสนุนจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมของประเทศและนานาชาติ มากกว่า 30 รายการต่อปี 2.การรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งการต้อนรับบุคคลสำคัญของประเทศและต่างประเทศ และ 3.เปิดพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมการแสดงทั้งของประเทศและนานาชาติ

อธิบดีสวธ. เปิดเผยต่อว่า ตามนโยบาย THACCA (Thailand Creative Content Agency) ของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ในด้าน “ดนตรีและเฟสติวัล” ในการเปิดพื้นที่สาธารณะจัดการแสดงดนตรี สนับสนุนดนตรีไม่ตีกรอบ ส่งเสริมอย่างเท่าเทียม ทั้งดนตรีไทยเดิมและดนตรีร่วมสมัย ควรได้รับการสนับสนุน และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในการขับเคลื่อนนโยบายรองรับ THACCA ด้วยการเปิดพื้นที่และเปิดโอกาสให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะและดนตรี เปิดพื้นที่สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ได้รับโอกาสในการเรียนรู้และแสดงออก นำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

โดยในปี พ.ศ.2567 รัฐบาลได้กำหนดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้เตรียมการจัดกิจกรรมการแสดงเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งการเปิดพื้นที่ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ศิลปินแขนงต่าง ๆ ได้มีพื้นที่ในการจัดแสดงเพิ่มมากขึ้น ดังนี้

1.การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตอน กุมภกรรณทดน้ำ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
2.การแสดงมหกรรมดนตรีแจ๊สเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
3.งาน 84 ปีลูกทุ่งไทย ในวันที่ 14 มกราคม 2567 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดโดย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
4.งาน “ศรีศตวรรษวิเศษ ครูประเวช กุมุท” วาระครบรอบ 100 ปีชาติกาล ครูประเวช กุมุท ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) พ.ศ. 2532 ในวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดโดย คณะศิษย์ครูประเวช กุมุท มูลนิธิ ดุริยประณีต ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
5.งานวันศิลปินแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2567
6.งานมหกรรมรามายะนานาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา ระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
7.การแสดงดนตรีไทย โดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ ปีพุทธศักราช 2567 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
8.งานมหกรรมการแสดงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา เดือนกรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
9.การแสดงมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา เดือนกรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
10.การจัดการเรียนการสอนด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและนานาชาติ เช่น การจัดการเรียนการสอน ของวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย วงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย การจัดการเรียนการสอนดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย เป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์
11.การเปิดพื้นที่ให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ได้มีพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรม การแสดงเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีร่วมสมัย ศิลปวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ทุกแขนง ทั้งของไทยหรือนานาชาติ เช่น เปิดพื้นที่ให้ผู้สนใจเข้ามาจัดกิจกรรมการแสดง ก่อนการแสดงในหอประชุมใหญ่ เป็นวงเล็ก ๆ คล้ายการเปิดหมวก เป็นต้น

ทั้งนี้ สวธ.ขอเชิญติดตามข่าวสาร ข้อมูลทางวัฒนธรรม ได้ทาง www.culture.go.th หรือเฟซบุ๊ค กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และติดตามกิจกรรมการแสดงได้ที่ https://www.tccbooking.net/activity