จิตอาสา TTA GROUP ปลูกปะการังฟื้นฟูระบบนิเวศท้องทะเลไทย

28

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA GROUP นำโดยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาจำนวน 62 คน ร่วมกับค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ และอาสาบ้านดินไทย ลงพื้นที่ทะเลแสมสาร สัตหีบ ชลบุรี จัดกิจกรรม TTA Volunteer Spirit ตอบแทนสู่สังคม ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการปลูกปะการังเทียม ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเล เพราะแนวปะการังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศมาก เนื่องจากเป็นแหล่งอนุบาล รวมทั้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ นอกจากนี้ ยังเป็นเขตกำบังคลื่นลมช่วยป้องกันอันตรายต่อชายฝั่งเป็นอย่างดี