มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา สนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ต่อเนี่องเป็นปีที่ 6

86

คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ต่อเนี่องเป็นปีที่ 6 โดยมี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เป็นผู้แทนรับมอบทุนเพื่อนำไปจัดสรรให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เมื่อเร็วๆนี้

จากซ้าย

  1. คุณรัตน์ชรินทร์ อยู่ชา                  หัวหน้างานบริหารทั่วไปและสื่อสารองค์กร
  2. คุณจุฬาลักษณ์ คุปตรัตน์              รองผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
  3. ดร.นวลอนงค์ ธรรมเจริญ              ผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
  4. รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ   อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
  5. คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา              ประธานกรรมการ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา
  6. คุณอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา              กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา
  7. คุณสุทธิพร แจ้งจันทร์                  กรรมการสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดา ในพระราชูปถัมภ์ฯ และจิตรลดา รุ่น 3
  8. คุณสัจจาวุฒิ รอดสำราญ หัวหน้างานทุนการศึกษา