มูลนิธิ EDF จัดอบรมเสริมสร้างความปลอดภัยโครงการ Safety School Project 2023

30

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) นำโดยนางพลอยภัสสร์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทหลักทรัพย์ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนและชุมชนภายใต้โครงการ Safety School Project 2023 แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ประกอบด้วย โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า (อุดมกิจประชาสรรค์) โรงเรียนวัดหัวสวน (ละม่อมประชาสรรค์) และโรงเรียนบ้านปลายคลอง ตลอดจนถึงครู ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ณ โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า (อุดมกิจประชาสรรค์) โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นผู้ให้การอบรม

เนื้อหาการอบรมโครงการ Safety School Project 2023 ประกอบด้วย การทำซีพีอาร์ (CPR หรือ Cardiopulmonary resuscitation) เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานแก่ผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น เช่น ภาวะหมดสติ ภาวะฮีตสโตรก (Heatstroke) หรือลมแดดในช่วงเวลาที่มีอากาศร้อนจัดให้กลับมาหายใจได้ การปฐมพยาบาลผู้สำลักกรณีรู้สึกตัว แผนปฏิบัติการตอบสนองกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กฏและสัญญาณจราจร โทษและผลเสียของยาเสพติด การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้นและการปฐมพยาบาล การป้องกันอัคคีภัยและการช่วยเหลือ แนวทางการปฏิบัติการอพยพหนีไฟ เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดียิ่ง โอกาสเดียวกันนี้ยังได้มีการมอบอุปกรณ์วัดความดันและอุปกรณ์ดับเพลิงให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการอบรมด้วย

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่ดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา โดยได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัล อาทิ รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง รายงานการเงินประจำปีมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

องค์กรหรือผู้ที่สนใจบริจาคทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF ตลอดจนร่วมทำกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนหรือชุมชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิ โทรศัพท์ 02-579-9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ 09.00-16.30 น.) อีเมล [email protected] หรือ Line: @edfthai สำหรับการบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิ EDF สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย