ยูเนสโก เลือกภาพ “โนรา” ชูมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

16

สวธ. เผย cover page “Intangible Cultural Heritage” ยูเนสโก ชูภาพ “โนรา” ประเทศไทย ในโอกาสครบรอบ 20 ปี อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ชวนคนไทยมีส่วนร่วมอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ ต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน

นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (ค.ศ 2003 – 2023) ยูเนสโกได้คัดเลือกภาพ “โนรา” ขึ้นเป็น cover page (20th anniversary of the convention) บนเว็บไซต์ของยูเนสโกซึ่ง “โนรา” เป็นมรดกภูมิปัญญาของประเทศ ไทย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก เมื่อปี พ.ศ. 2564 การที่ยูเนสโก นำภาพโนราแสดงหน้าเว็บไซต์นี้ ถือเป็นการเผยแพร่และสร้างชื่อเสียงให้มรดกภูมิปัญญาของประเทศไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับโลก จึงขอให้ประชาชนไทยเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรมได้ภาคภูมิใจ หวงแหน และมีส่วนร่วมในการรักษา สร้างสรรค์และสืบสานให้ยั่งยืนสืบไป

นายโกวิท เผยอีกว่า เว็บไซต์ของยูเนสโก ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2566 นี้ เป็นปีที่ครบรอบ 20 ปี ของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ นับตั้งแต่อนุสัญญาได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ในการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งที่ 32 ของ UNESCO จึงเป็นโอกาสอันดีที่รัฐภาคีของอนุสัญญาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องมรดกวัฒนธรรมที่มีชีวิต จะได้ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์เน้นย้ำว่ามรดกที่มีชีวิตนี้เป็นของทุกคน

ทั้งนี้ ยูเนสโกได้จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ We Are #LivingHeritage เป็นการสะท้อนถึงบทบาทของอนุสัญญาปี 2546 ในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความหลากหลายและความร่ำรวยของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ

LivingHeritage คือ มรดกที่มีชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้คน มีความยืดหยุ่น และความรู้ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น เนื่องในวาระสำคัญนี้ ยูเนสโก จึงได้เชิญชวนให้รัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน มหาวิทยาลัย ผู้ครอบครอง ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่ชื่นชอบมรดกที่มีชีวิตมาร่วมจัดกิจกรรมต่าง ๆ และเข้าร่วมแคมเปญทางโซเชียลมีเดียของ UNESCO โดยติดแฮชแท็ก #LivingHeritage และติดตามกิจกรรมเนื่องในโอกาสนี้ ได้ทางออนไลน์หรือช่องทางของยูเนสโก ต่อไป

https://ich.unesco.org/en/RL/nora-dance-drama-in-southern-thailand-01587