PTT Lubricants และ FIT Auto จัดอบรมหลักสูตรการบำรุงรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์ แก่เด็กและเยาวชน

9
ร้อยตำรวจโทหญิง จิตติมา กำธรวิวรรธน์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง (ตรงกลางแถวหน้า)/ นายวงศ์สถิตย์ สุวรรณสุทธิ ผู้จัดการฝ่ายตลาดหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) (ที่ 2 จากซ้ายแถวหน้า)/ นายสมสฤษฎิ์ ตรีประเสริฐสุข ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจบริการยานยนต์ OR (ที่ 5 จากซ้ายแถวหลัง) และ นายรัชกริช บุณยอุดมศาสตร์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารห่วงโซ่อุปทานและการผลิตหล่อลื่น OR (ที่ 4 จากซ้ายแถวหลัง)

ร้อยตำรวจโทหญิง จิตติมา กำธรวิวรรธน์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง นายวงศ์สถิตย์ สุวรรณสุทธิ ผู้จัดการฝ่ายตลาดหล่อลื่น พร้อมด้วย นายสมสฤษฎิ์ ตรีประเสริฐสุข ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจบริการยานยนต์ และ นายรัชกริช บุณยอุดมศาสตร์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารห่วงโซ่อุปทานและการผลิตหล่อลื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จ.ระยอง จัดโครงการเสริมสร้างทักษะและพัฒนาอาชีพเพื่อเด็กและเยาวชน ภายใต้สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ผ่านการอบรมหลักสูตรการบำรุงรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้แก่เยาวชน เพื่อพัฒนาทักษะทางอาชีพที่ตรงความต้องการตลาดแรงงานให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในสถานพินิจ

นายวงศ์สถิตย์ เปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่าง OR และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จ.ระยอง ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธี โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก OR เป็นผู้ให้การอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ กระบวนการบำรุงรักษารถยนต์ ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเครื่อง หน้าที่และหลักการทำงานของมอเตอร์ไซค์ โครงสร้างและชิ้นส่วนประกอบของรถมอเตอร์ไซค์ รวมถึงหลักการบำรุงรักษารถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่เยาวชน สร้างโอกาสที่ดีให้เยาวชนได้มีอาชีพ และมีรายได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ในสังคม ซึ่งจะช่วยลดและป้องกันปัญหาการกระทำผิดซ้ำอีกด้วย

นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับกลยุทธ์เป้าหมายการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน SDG ในแบบฉบับของ OR (OR SDG) ในด้านการให้โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก (Small) ด้วยการส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนให้ได้พัฒนาฝีมือและกลับมามีพื้นที่ในสังคม และยังสอดรับนโยบายหลักของ OR ที่ยังคงดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการเติบโตไปพร้อมกับผู้คน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน มุ่งสร้างอนาคตที่ยั่งยืนในแบบฉบับของ OR