ชู นวัตกรรมแอปฯ WIND Training เพิ่มกิจกรรมทางกาย มุ่งสื่อสารสุข

21

สานพลังระดมสมอง “สร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันก่อนรักษา” เหตุคนไทยป่วยตายก่อนวัยจากโรค NCDs พุ่งเกือบ 4 แสนคน/ปี

คนไทยป่วยตายก่อนวัยจากโรค NCDs พุ่งเกือบ 4 แสนคน/ปี กมธ.สาธารณสุข วุฒิสภา สานพลังระดมสมอง “สร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันก่อนรักษา” ด้าน สสส. ชู นวัตกรรมแอปฯ WIND Training เพิ่มกิจกรรมทางกาย มุ่งสื่อสารสุขลดการป่วย-ตาย-รายจ่ายด้านสุขภาพของรัฐ สู่เป้าหมายนโยบาย คนไทยสุขภาพดียั่งยืน

นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา กล่าวในพิธีเปิดงานสัมมนา เรื่อง “สร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันก่อนรักษา” ที่รัฐสภาว่า กมธ.สาธารณสุข วุฒิสภา สานพลัง กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานประกันสังคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบล สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมจัดการสัมมนาขึ้น เพื่อพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหา นำไปสู่การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและปฏิบัติ กฎหมายและกฎระเบียบการดำเนินงานด้านการสาธารณสุขของไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และอนุกรรมาธิการสร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันก่อนรักษา ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา กล่าวว่า แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การสร้างองค์ความรู้ และสร้างความรอบรู้ (Health Literacy) ในการดูแลสุขภาพของประชาชน ทั้งเชิงนโยบาย นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยลดปัจจัยเสี่ยง (Risk Factors) และเพิ่มปัจจัยปกป้อง (Protective Factors) ด้านสุขภาพ ลดอัตราการเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อ (NCDs) เช่น โรคหลอดเลือด หัวใจ ความดัน มะเร็ง อ้วนลงพุง ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของประเทศไทย คิดเป็น 76% ของสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรทั้งหมด หรือเกือบ 4 แสนคนต่อปี โดยครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้เป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรและอัตราการตายที่เป็นภาระโรคของประเทศ รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศชาติและครัวเรือน

“การสัมมนาครั้งนี้ สสส. และภาคีเครือข่ายสุขภาพ ได้รับการสนับสนุนจาก กมธ.สาธารณสุข วุฒิสภา ให้เร่งดำเนินการสร้างเสริมสุขภาวะ ป้องกันก่อนรักษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไตรพลังเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. ที่มุ่งพัฒนาแนวทางและวิธีการพิเศษ รณรงค์สร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ นวัตกรรมชุดความรู้ด้านสุขภาพ เช่น องค์ความรู้กลุ่มโรค NCDs โรคที่คุณสร้างเอง ชีวิตวิถีใหม่วิถีชีวิตสุขภาวะยืดเหยียดยางเสริมสร้างกล้ามเนื้อ คู่มือกิจกรรมทางกายประจำบ้าน คู่มือการดูแลผู้สูงวัยเดินดีไม่มีล้ม ล่าสุด ได้พัฒนานวัตกรรมแอปพลิเคชัน WIND Training โปรแกรมออกแบบตารางกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมเฉพาะบุคคลได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของไทย” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว

นพ.ภัทรภณ อติเมธิน ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน WIND Training กล่าวว่า นวัตกรรมแอปพลิเคชัน WIND Training เป็นครั้งแรกของไทยที่ใช้ AI ผสานองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติการมีกิจกรรมทางกายไว้ด้วยกัน มุ่งช่วยเพิ่มกิจกรรมทางกายให้คนไทยห่างไกลโรค NCDs มีแนวคิดป้องกันการบาดเจ็บ และการมีกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่งอย่างถูกวิธี 2 ระดับ 1. ระดับพื้นฐาน ตั้งแต่เริ่มขยับ ปรับสมดุลร่างกาย รวมถึงการมีกิจกรรมทางกายได้ภายในบ้าน ละแวกบ้าน หรือพื้นที่จำกัด เช่น การทำงานบ้าน การเดินโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริม 2. ระดับหนัก เช่น วิ่ง 5 กม. 10 กม. สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Android และ iOS