เสวนาธรรม ผู้หญิงGen Z ฯ” หนุน เยาวชน มีสติด้วยธรรมะ

206

“ซีพี ออลล์ เซเว่น อีเลฟเว่น”  เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกด้วยธรรมมะ จึงได้ ร่วมกับ “โรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ”  จัดงาน “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ธรรมสัญจร เสวนาธรรมพิเศษ  “ผู้หญิงGen Z เรียน เล่น เน้นภาวะผู้นำ โดยนิมนต์  “พระครูสุนทรธรรมพาที” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี กรุงเทพฯ และนาตาลี เดวิส ร่วมเสวนาธรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนต่อเนื่อง โดยมีนักเรียนร่วมฟังธรรมกว่า 400 คน

นายบัญญัติ  คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น กล่าว ว่า ในยุคปัจจุบันผู้หญิงมีความสามารถทำงานเกือบทุกอย่างเท่าเทียมกับผู้ชาย มีทั้งที่เป็นผู้นำองค์กร เป็นผู้นำประเทศ เรียกว่า ทั้งสวย ทั้งเก่งและมีความเป็นผู้นำน่าชื่นชม ส่วนใหญ่มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิตที่ดี ดังนั้นเพื่อวางรากฐานที่ดีให้กับเยาวชนสตรีไทยโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” จึงได้ร่วมกับ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้านการปลูกฝังนักเรียน ให้มีความเป็นกุลสตรีควบคู่ไปกับการพัฒนาภาวะผู้นำมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นเพียงสถานศึกษาไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่เปิดสอนเฉพาะนักเรียนผู้หญิง เท่านั้น โดยได้นิมนต์ พระครูสุนทรธรรมพาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดนิมมานรดี มาบรรยายให้เยาวชนกว่า 400 คน ได้ซึมซับธรรมะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

คำนูน -นาตาลี (กลาง)“โรงเรียน เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นทั้งด้านวิชาการ ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมรวมถึงสร้างให้โอกาสนักเรียนได้บำเพ็ญประโยชน์ ทางพระพุทธศาสนาต่อเนื่อง ก็ต้องขอชื่นชมและขอขอบคุณที่เล็งเห็นความสำคัญร่วมกับซีพี ออลล์ จัดงานธรรมสัญจรในครั้งนี้ ทำให้เยาวชนได้ทั้งสาระความความรู้  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและยังได้ความเพลิดเพลิน