เสวนาธรรม ผู้หญิงGen Z ฯ” หนุน เยาวชน มีสติด้วยธรรมะ

307

“ซีพี ออลล์ เซเว่น อีเลฟเว่น”  เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกด้วยธรรมมะ จึงได้ ร่วมกับ “โรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ”  จัดงาน “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ธรรมสัญจร เสวนาธรรมพิเศษ  “ผู้หญิงGen Z เรียน เล่น เน้นภาวะผู้นำ โดยนิมนต์  “พระครูสุนทรธรรมพาที” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี กรุงเทพฯ และนาตาลี เดวิส ร่วมเสวนาธรรม เพื่อส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนต่อเนื่อง โดยมีนักเรียนร่วมฟังธรรมกว่า 400 คน

นายบัญญัติ  คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น กล่าว ว่า ในยุคปัจจุบันผู้หญิงมีความสามารถทำงานเกือบทุกอย่างเท่าเทียมกับผู้ชาย มีทั้งที่เป็นผู้นำองค์กร เป็นผู้นำประเทศ เรียกว่า ทั้งสวย ทั้งเก่งและมีความเป็นผู้นำน่าชื่นชม ส่วนใหญ่มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิตที่ดี ดังนั้นเพื่อวางรากฐานที่ดีให้กับเยาวชนสตรีไทยโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” จึงได้ร่วมกับ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้านการปลูกฝังนักเรียน ให้มีความเป็นกุลสตรีควบคู่ไปกับการพัฒนาภาวะผู้นำมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นเพียงสถานศึกษาไม่กี่แห่งในประเทศไทยที่เปิดสอนเฉพาะนักเรียนผู้หญิง เท่านั้น โดยได้นิมนต์ พระครูสุนทรธรรมพาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดนิมมานรดี มาบรรยายให้เยาวชนกว่า 400 คน ได้ซึมซับธรรมะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

คำนูน -นาตาลี (กลาง)“โรงเรียน เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นทั้งด้านวิชาการ ส่งเสริมให้เยาวชนมีคุณธรรมรวมถึงสร้างให้โอกาสนักเรียนได้บำเพ็ญประโยชน์ ทางพระพุทธศาสนาต่อเนื่อง ก็ต้องขอชื่นชมและขอขอบคุณที่เล็งเห็นความสำคัญร่วมกับซีพี ออลล์ จัดงานธรรมสัญจรในครั้งนี้ ทำให้เยาวชนได้ทั้งสาระความความรู้  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและยังได้ความเพลิดเพลิน ความสนุกสนานอีกด้วย” นายบัญญัติกล่าว

ด้าน “น.ส. พิชามญชุ์ ปิยะกิจสมบูรณ์”  นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนเบญจมราชาลัยฯ หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า “ รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจมาก ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะได้ฟังธรรมะ และเรียนรู้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน หัวข้อสำคัญที่ได้และจะนำไปใช้คือ  เรื่องของการได้ตั้งสติยั้งคิด ในทุกๆ การกระทำ รวมถึงการไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนถึงผลกระทบที่จะตามมา ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินชีวิต และการตัดสินใจทำสิ่งใด เป็นไปอย่าง มีสติ และถี่ถ้วนมากขึ้น

ขณะที่ “น.ส.สุคนธา อรุณภู่ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่าโรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธ ศาสนามากว่า 103 ปี ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ ธรรมศึกษา , กิจกรรมอิ่มบุญ , กิจกรรมรุ่งอรุณลานธรรม เป็นต้น เพื่อฝึกฝนพัฒนาให้นักเรียนมีอัตลักษณ์ กุลสตรีผู้นำ 4 อย่าง ประกอบไปด้วย อัตลักษณ์ด้านที่ 1 บุคลิกงามสง่า โดยมีจิตแจ่มใส กายแข็งแรง , สวยใสอยู่ในกรอบ , รักษ์วิถีไทย , ใจสู้คู่คุณธรรม , ชูภาษาชาติ , องอาจสู่สากล อัตลักษณ์ด้านที่ 2 กล้าหาญเชิงจริยธรรม อาทิ กตัญญูกตเวที , คิดดี พูดดี ทำดี , เที่ยงตรง เที่ยงธรรรม , รักษ์หน้าที่ตรงต่อเวลา , น้ำใจนักกีฬา , รักษาแผ่นดิน อัตลักษณ์ด้านที่ 3 มีปฏิภาณไหวพริบ คือ รู้จัดคิดแก้ปัญหา , เห็นคุณประโยชน์และโทษ , ไม่พิโรธ อหังการ , พัฒนาสร้างบรรยากาศ , เก่งกาจ สื่อสาร , รู้จักวิเคราะห์ สังเคราะห์ สุดท้าย อัตลักษณ์ด้านที่ 4 ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน อาทิ สดับฟัง ตรึกตรอง , เฝ้ามอง ลองถาม , ตามประเด็นเห็นคุณค่า

สำหรับ โครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ สัญจร “ธรรมสู่เยาวชน” ต่อยอดมาจากโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกเที่ยงวันศุกร์ ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องครบรอบ 20 ปีในปีนี้ และมีการบรรยายธรรมไปแล้วกว่า 990 ครั้ง โดยมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน มีแนวคิดตามหลักธรรมมะ และนำไปดำเนินชีวิต เพื่อให้สังคมมีความน่าอยู่