ธนาคารแห่งอเมริกาจัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้นักเรียนและครู

54

ธนาคารแห่งอเมริกาโดยการประสานงานของมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Friendly Product Design) ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Career and Environmental Development project) แก่นักเรียนและครูจากโรงเรียน 12 แห่ง ในจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี รวม 120 คน ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียน โรงเรียน และชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี ให้มีทักษะอาชีพที่จำเป็น ตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบการพัฒนาทักษะอาชีพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการซึ่งมีกรอบการเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์ และทำงานระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม 2565

ตลอดการอบรมนักเรียนและครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ได้รับความรู้มากมาย ทั้งกิจกรรมการละลายพฤติกรรมผ่านเกมสันทนาการ การให้ความสำคัญของคำว่าทีมเวิรค์หรือการทำงานร่วมกันเป็นทีม เป็นหมู่คณะ การร่วมกันคิดวิเคราะห์แสดงความคิดเห็น การลงมือทำ และการนำเสนอโครงงานของนักเรียนแต่ละทีมซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียน และในอนาคตได้

อนึ่งมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทย ที่ดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 โดยมูลนิธิ EDF ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัล เช่น ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง มีรายงานการเงินประจำปีที่มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

องค์กรหรือผู้สนใจจัดกิจกรรมเพื่อสังคมหรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาสร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่ออีเมล [email protected] โทรศัพท์ (02) 579 9209-11 ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น. ไลน์แอปพลิเคชัน @edfthai เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai  หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.edfthai.org