กรมปศุสัตว์ จับมือ 4 องค์กร ร่วมประชุมฮาลาลระดับอาเซียน

99

11 สิงหาคมนี้ ฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมออนไลน์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ น.สพ.วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านอาหารฮาลาลแห่งอาเซียน ครั้งที่ 18 (18th ASEAN Working Group on Halal Food : AWGHF) ร่วมกับผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานภายนอก คือ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.), สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (สกอท.), ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย (สมฮท.) ซึ่งการประชุมดังกล่าว ได้รายงานความคืบหน้าของกิจกรรมฮาลาลด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ AWGHF เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนรับทราบ และลงมติเห็นชอบ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ติดตามสอบถามในเรื่องฮาลาลในภูมิภาคอาเซียน ระหว่างประเทศสมาชิก

โดยในการประชุมดังกล่าว ประเทศไทยได้มีการรายงานความคืบหน้าของกิจกรรมใน 4 หัวข้อ โดย ศวฮ. ได้รายงานใน 2 หัวข้อ คือ ความก้าวหน้าของการดำเนินความร่วมมือด้านอาหารฮาลาลภายใต้กรอบ IMT-GT และการรวบรวมและขึ้นทะเบียนรายการวัตถุเจือปนอาหารสำหรับอาหารฮาลาล อีกทั้งทาง มกอช. ได้รายงานความคืบหน้าในการพัฒนาเว็บไซต์ ASEAN Halal Food และยื่นข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของ ASEAN General Guideline on Halal Food

นอกจากนี้ สกอท. ยังได้แจ้งข่าวการประกาศขึ้นทะเบียนหน่วยรับรองฮาลาลจากต่างประเทศ จำนวน 134 แห่ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงหน่วยงานสำหรับการนำเอาวัตถุดิบนำเข้าที่ได้รับรองฮาลาลจากต่างประเทศมาใช้ในการผลิตสินค้าและขอรับรองฮาลาลไทย รวมถึงได้มีการสอบถามถึงการขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรองฮาลาลกับหน่วยงาน Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) ประเทศอินโดนีเซีย โดยทาง BPJPH ได้แจ้งให้ สกอท. จัดส่งหนังสือจาก สกอท. แจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียน พร้อมแนบเอกสารรับรองวุฒิการศึกษาของคณะกรรมการที่ทำหน้าที่วินิจฉัยข้อชี้ขาดทางหลักการศาสนาอิสลาม ซึ่งทาง สกอท. รับทราบและจะทำการจัดส่งเอกสารให้กับ BPJPH ต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นพ้องให้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพิจารณาร่าง ASEAN General Guideline on Halal Food ซึ่งประเทศฟิลิปปินส์จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมออนไลน์ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ต่อไป