“ศิลปะ” เสริมสร้างสมาธิ ลดปัญหาอารมณ์รุนแรงในเด็ก

1004

เมื่อลูกน้อยอารมณ์ร้าย ขี้โมโห กรีดร้องเสียงดังเมื่อไม่ได้ดั่งใจ พฤติกรรมเหล่านี้หากปล่อยปะละเลย คิดว่าโตขึ้นคงหายไปเอง จริงๆ แล้วไม่ถูกต้องเพราะอาการเหล่านี้ปล่อยไว้มีแต่จะทำให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดีนัก การบำบัดด้วย “ศิลปะ” สามารถเยี่ยวยาเด็กเล็กที่มีปัญหาในด้านอารมณ์ได้

ศิลปะบำบัด (Art Therapy)

ศิลปะ-01

คือ การใช้กิจกรรมทางศิลปะเพื่อวินิจฉัยหาข้อบกพร่อง ความผิดปกติบางประการของกระบวนการทางจิตใจ และเพื่อใช้กิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสม ช่วยในการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพให้ดีขึ้น “ศิลปะบำบัด” มีประโยชน์ในด้าน การพัฒนาอารมณ์ สติปัญญา สมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานการเคลื่อนไหวของร่างกาย นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วย กระตุ้นการสื่อสาร และเสริมสร้างทักษะสังคมด้วย นับเป็นทางเลือกในการดูแลรักษารูปแบบหนึ่ง ที่ช่วยเสริมการดูแลรักษาโดยวิธีอื่นๆ เพื่อลดปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม อีกทั้งยังเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ ศิลปะบำบัดยังสามารถใช้บำบัดในกลุ่มเด็กพิเศษกลุ่มต่างๆ รวมถึงเด็กที่มีปัญหาด้านอารมณ์ หรือปัญหาด้านพฤติกรรม สามารถนำศิลปะบำบัดมาใช้ช่วยเสริมสร้างได้เป็นอย่างดี

แนวคิดศิลปะบำบัด

Going to school is your future. Education, learning, teaching. a young girl coloring a picture
Going to school is your future. Education, learning, teaching. a young girl coloring a picture

ศิลปะ คือหนทางแห่งการปลดปล่อยอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ตามความต้องการของแต่ละคนเด็กก็เช่นกัน พวกเขาต้องการสิทธิ เสรีภาพ ที่จะแสดงออกซึ่งความต้องการของเขาอย่างมีความสุข พวกเขาต้องการโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเขาเองในด้าน การเรียน การเล่น และการแสดงออกต่างๆ การประเมินผลการดูแลรักษา ด้วยศิลปะบำบัดเน้นที่กระบวนการ และกิจกรรมทางศิลปะ แต่ไม่ได้เน้นที่ผลงานทางศิลปะ

การนำศิลปะมาใช้ในการพัฒนาอารมณ์ จะช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์ และจิตใจ ได้ระบายปัญหา ความคับข้องใจ ความรู้สึกที่ซ่อนเร้นในใจ ผ่านออกมาทางงานศิลปะ ระบายอารมณ์ออกมาในหนทางที่สร้างสรรค์ ผ่านการวาดรูป ระบ