“ศิลปะ” เสริมสร้างสมาธิ ลดปัญหาอารมณ์รุนแรงในเด็ก

1490

เมื่อลูกน้อยอารมณ์ร้าย ขี้โมโห กรีดร้องเสียงดังเมื่อไม่ได้ดั่งใจ พฤติกรรมเหล่านี้หากปล่อยปะละเลย คิดว่าโตขึ้นคงหายไปเอง จริงๆ แล้วไม่ถูกต้องเพราะอาการเหล่านี้ปล่อยไว้มีแต่จะทำให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดีนัก การบำบัดด้วย “ศิลปะ” สามารถเยี่ยวยาเด็กเล็กที่มีปัญหาในด้านอารมณ์ได้

ศิลปะบำบัด (Art Therapy)

ศิลปะ-01

คือ การใช้กิจกรรมทางศิลปะเพื่อวินิจฉัยหาข้อบกพร่อง ความผิดปกติบางประการของกระบวนการทางจิตใจ และเพื่อใช้กิจกรรมทางศิลปะที่เหมาะสม ช่วยในการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพให้ดีขึ้น “ศิลปะบำบัด” มีประโยชน์ในด้าน การพัฒนาอารมณ์ สติปัญญา สมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานการเคลื่อนไหวของร่างกาย นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วย กระตุ้นการสื่อสาร และเสริมสร้างทักษะสังคมด้วย นับเป็นทางเลือกในการดูแลรักษารูปแบบหนึ่ง ที่ช่วยเสริมการดูแลรักษาโดยวิธีอื่นๆ เพื่อลดปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรม อีกทั้งยังเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ ศิลปะบำบัดยังสามารถใช้บำบัดในกลุ่มเด็กพิเศษกลุ่มต่างๆ รวมถึงเด็กที่มีปัญหาด้านอารมณ์ หรือปัญหาด้านพฤติกรรม สามารถนำศิลปะบำบัดมาใช้ช่วยเสริมสร้างได้เป็นอย่างดี

แนวคิดศิลปะบำบัด

Going to school is your future. Education, learning, teaching. a young girl coloring a picture
Going to school is your future. Education, learning, teaching. a young girl coloring a picture

ศิลปะ คือหนทางแห่งการปลดปล่อยอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ตามความต้องการของแต่ละคนเด็กก็เช่นกัน พวกเขาต้องการสิทธิ เสรีภาพ ที่จะแสดงออกซึ่งความต้องการของเขาอย่างมีความสุข พวกเขาต้องการโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเขาเองในด้าน การเรียน การเล่น และการแสดงออกต่างๆ การประเมินผลการดูแลรักษา ด้วยศิลปะบำบัดเน้นที่กระบวนการ และกิจกรรมทางศิลปะ แต่ไม่ได้เน้นที่ผลงานทางศิลปะ

การนำศิลปะมาใช้ในการพัฒนาอารมณ์ จะช่วยให้ผู้ที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์ และจิตใจ ได้ระบายปัญหา ความคับข้องใจ ความรู้สึกที่ซ่อนเร้นในใจ ผ่านออกมาทางงานศิลปะ ระบายอารมณ์ออกมาในหนทางที่สร้างสรรค์ ผ่านการวาดรูป ระบายสี การปั้น และกระบวนการอื่นๆ ทางศิลปะ ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดความขุ่นมัวในจิตใจ เข้าใจและรับรู้อารมณ์ต่างๆของตนเอง ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในจิตใจ สามารถยับยั้งและควบคุมได้ดีขึ้น มีสมาธิ ลดความตึงเครียด และความวิตกกังวลลงได้ในที่สุด

thumb181111111035

ศิลปะเสริมสร้างทักษะสังคม

ศิลปะช่วยให้เรียนรู้ทักษะสังคมผ่านการทำกิจกรรมศิลปะร่วมกันเป็นกลุ่ม รู้จักการรอคอย ผลัดกันทำ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังเรียนรู้ที่จะแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด ความต้องการของตนเอง และการเข้าใจผู้อื่น โดยใช้ศิลปะเป็นสื่อ

ที่มา : www.happyhomeclinic.com