ตอบโจทย์แนวคิด “คุณภาพในทุกลมหายใจ” สรพ.มอบใบรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 100 แห่งทั่วปท.

469

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 17 และประทานประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จำนวน102 แห่งทั่วประเทศ จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ.

โดยงานนี้ได้มีการจัดการประชุมวิชาการประจำปี ภายใต้แนวคิดเรื่อง คุณภาพในทุกลมหายใจ (Enjoy Quality Every Moment) เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ สร้างความตระหนัก ตลอดจนจุดประกายแนวคิด และทิศทางในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล และเป็นเวทีเชิดชูเกียรติผู้ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลอีกด้วย

นพ.ศุภชัย  คุณารัตนพฤกษ์ ประธานกรรมการ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล กล่าวว่า สรพ.มีบทบาทส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ด้วยกระบวนการประเมินและรับรองคุณภาพ ตามระบบเอชเอ ( Hospital Accreditation: HA) จึงมีการจัดประชุมวิชาการ Ha National Forum ครั้งที่ 17 ภายใต้แนวคิด คุณภาพในทุกลมหายใจ ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2559 ณ อาคาร อิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี  ในวโรกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีการประชุมและประทานประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล จำนวน102 แห่งทั่วประเทศ และเสด็จเปิดนิทรรศการของสถาบัน

ทั้งนี้ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)ได้จัดการประชุมเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่ผลงานและเชิดชูสถานพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งผลงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมพลังให้กับบุคลากรสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่น่าชื่นชม และเป็นเวทีให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาลของตนเองต่อไป