รพ.สังกัด กทม.เข้มงวดมาตรการ VUCA ป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์

3

นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวถึงการกำชับเน้นย้ำบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาล (รพ.) สังกัด กทม. ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด 19 ว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ ได้มีคำสั่งให้ทุก รพ. ในสังกัดใช้มาตรการ VUCA และเร่งรัดให้บุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบตามเกณฑ์ รวมทั้งรณรงค์มาตรการป้องกันตนเองขั้นสูงสุด (Universal Prevention) ตลอดเวลา ขณะเดียวกันได้จัดการ รพ. ให้เป็นองค์กรปลอดโควิด 19 ตามมาตรการ COVID Free Setting มีระบบระบายอากาศ สุขอนามัยที่เหมาะสม สะอาดปลอดภัย และเว้นระยะห่าง รวมทั้งดำเนินมาตรการ Work From Home ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุน (Back office) เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ตลอดจนจัดให้มีการคัดกรองความเสี่ยงทุกวัน และจัดหาชุดตรวจแบบ Antigen Test Kit (ATK) สำหรับตรวจบุคลากร กรณีในแผนกมีผู้มีอาการบ่งชี้ว่า อาจติดเชื้อโควิด 19 ให้ตรวจบุคลากรทุกคนในแผนกนั้น ๆ ทันที ส่วนกรณีที่ไม่มีผู้มีอาการบ่งชี้ว่า อาจติดเชื้อโควิด 19 ให้สุ่มตรวจแบบ ATK ร้อยละ 10 ของบุคลากรแต่ละแผนก และหากพบการระบาดให้ตรวจแบบ RT-PCR เพื่อความแม่นยำ

นอกจากนั้น ยังได้ส่งเสริมความรู้และสร้างความเข้าใจให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของ กทม. ในการให้คำแนะนำและจัดบริการผู้ป่วยโควิด 19 ในระบบการรักษาที่บ้าน (Home Isolation : HI) ตามแนวทางปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยเฉพาะการเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามแนวทาง 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) ได้แก่ Distancing เว้นระยะห่าง Mask wearing สวมหน้ากาก Hand washing ล้างมือ Testing คัดกรองวัดไข้ Reducing ลดการแออัด และ Cleaning ทำความสะอาด หากผู้ป่วยมีอาการน้อย ส่วนใหญ่จะค่อย ๆ ดีขึ้นจนหายเป็นปกติ แต่ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการมากขึ้น ผู้ป่วยจึงควรสังเกตอาการตนเอง หากไม่มั่นใจสามารถปรึกษาสายด่วนสุขภาพ สำนักการแพทย์ 1646 หรือเข้ารับการตรวจที่ รพ. เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป